Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày 30/6/2022, UBND huyện Tiên Phước ban hành Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Tiên Phước giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” với tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2022-2025 dự kiến 39.526 triệu đồng. Đề án trên đã được HĐND huyện Tiên Phước khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 15/7/2022.

Theo đó, Đề án đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: làm thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số; xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số.