Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.