CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2022)!

NGÀNH TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN TÍCH CỰC ĐƯA NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

                                                                                 

Chín mươi hai năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, ngành Tuyên giáo của Đảng với vai trò tiên phong mở đường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, vận động, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong những năm qua Ngành Tuyên giáo huyện Tiên Phước thực hiện tốt việc tham mưu các cấp ủy lãnh đạo công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,…của Đảng trên tất các các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo các động lực đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu quả quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng 

  Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo và đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… của các cấp và địa phương đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú qua tuyên truyền trực tiếp của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa,… tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các mục tiêu, các đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Duy trì và tổ chức tốt hội nghị giao ban, trực báo, hội nghị báo cáo viên nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng ở cơ sở; trong đó, lồng ghép các nội dung và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, xã; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền đối với cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân, mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngành Tuyên giáo huyện đã kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, quán triệt nội dung; ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; chọn các khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng mô hình để triển khai thực hiện… đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, “tự soi, tự sửa” gắn với việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện

 

Chủ động hơn trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội

Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội trên địa bàn huyện quan tâm như: khai thác khoáng sản trái phép, việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, quản lý đất đai, làm nhà trái phép, xây dựng nông thôn mới, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức… Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngoài ra còn triển khai thực hiện cơ bản tốt Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về Qui chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp ủy cơ cở kịp thời thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn để phục vụ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ và Nhân dân ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình từ Nhân dân nên các cuộc đối thoại đã đạt được kết quả tốt, nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực được lãnh đạo huyện, xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống

Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu mở lớp hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các cơ quan, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, các lớp thời sự, các lớp học nghị quyết của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị cấp huyện. Báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn; hầu hết sử dụng giáo án điện tử, trình chiếu, dẫn chứng thực tế, cập nhật bổ sung nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương,… góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử ngành. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phối hợp với tỉnh tổ chức tốt Hội thảo và phát hành Kỷ yếu hội thảo “Vai trò, ý nghĩa của chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh – Tiên Ngọc (27/10/1961)”. Sưu tầm, biên soạn và phát hành Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thọ và Tiên Ngọc giai đoạn 1975-2020;... hiện nay đang tiến hành biên tập lịch sử Công an Nhân dân huyện Tiên Phước (1945-2020).

Xác định việc tuyên truyền lịch sử - văn hóa, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng về công tác tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở kịp thời tham mưu các cấp ủy tổ chức các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền qua các hội nghị, gặp mặt nhân chứng, về nguồn, tờ rơi, hội diễn,... đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong trong xây dựng và phát triển quê hương Tiên Phước.

Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo cơ sở đã chú trọng tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập, tuyên truyền, xây dựng chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cộc sống, như việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tài nguyên, môi trường; chăm sóc và bảo vệ trẻ em; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;… 

Ngoài việc kiểm tra, giám sát ban tuyên giáo các cấp kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,…của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời rút ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời bổ sung giải pháp tiếp tục thực hiện trên các lĩnh vực trong thời gian tới. 

Với những kết quả đáng trân trọng, Ngành Tuyên giáo huyện nhà được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận và đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua nhiều năm liền Ban Tuyên giáo Huyên ủy luôn đứng tốp đầu của 09 huyện miền núi, đặc biệt năm 2019 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong những năm tới Ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là; tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức, triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; xây dựng niềm tin vào Đảng, chế độ và công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, thường xuyên phổ biến và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. 

        Hai là; đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cụ thể hóa thực hiện tốt Kế hoạch 64-KH/HU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Ba là; tăng cường thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về Qui chế phối hợp  giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Bốn là; tham mưu cho cấp ủy các cấp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cùng cấp đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có bản lĩnh chính trị; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, thị trấn nhằm phát huy vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo ở cơ sở.

        Năm là; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội. Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời để tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng nắm bắt thông tin dư luận xã hội trước những chủ trương, cơ chế, chính sách mới, để tham mưu kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tham mưu cấp ủy công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để có các biện pháp đấu tranh kịp thời, hữu hiệu…

Sáu là; tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, chất lượng, hiệu quả, đồng thời tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. 

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022), Ban Tuyên giáo Huyện ủy cám ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp và tạo điều kiện của cấp ủy cơ sở, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn. Đồng thời xin cám ơn các đồng chí đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo huyện nhà đã đồng hạnh cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong thời gian qua.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Ngành tuyên giáo huyện nhà cần tiếp tục chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và bám sát nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cùng với cả hệ thống chính trị từ huyện   đến cơ sở quyết tâm xây dựng huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu khu vực duyên hải miền Trung Tây nguyên vào năm 2025.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...