Chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Phước (PAR INDEX) tăng 05 bậc, xếp vị thứ 05/18 huyện, thị xã, thành phố

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, ban ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 huyện Tiên Phước đạt 81 điểm, xếp hạng 05/18 huyện, thị xã, thành phố; tăng 3,29 điểm và tăng 05 bậc so với năm 2020. 

Năm 2021, Phòng Nội vụ huyện đã phối hợp các ngành có liên quan tích cực tham mưu UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các lĩnh vực, tiêu chí bị mất điểm nhiều năm qua. Các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều lĩnh vực cải cách hành chính của huyện năm 2021 đạt được số điểm tuyệt đối, tăng điểm, tăng vị thứ xếp hạng như: Lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công…

     Năm 2022, với quyết tâm chính trị cao nhất, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo đột phá, bức tốc mới để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và vị thứ xếp hạng của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

     

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...