Tiên Phước đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Được sự hướng dẫn của Sở Thông tin & Truyền thông, thời gian qua Huyện ủy Tiên Phước đã xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Từ nội dung chỉ đạo trong Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của Tỉnh ủy, UBND huyện Tiên Phước đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động để thực hiện lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Đối với công tác tập huấn, được sự phối hợp, hỗ trợ của Sở Thông tin & Truyền thông; UBND huyện Tiên Phước đã mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử huyện Tiên Phước năm 2022”. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông đã dành nhiều thời gian để phổ biến các nội dung trọng tâm về chuyển đổi số như: Tổng quan về chuyển đổi số; một số nhiệm vụ chuyển đối số ở cấp huyện và cấp xã; các bước thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin; phương pháp thành lập và triển khai hoạt động tổ công nghệ thông tin cộng đồng; công tác tuyên truyền về chuyển đổi số …