Cảnh và người Tiên Phước trong tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Điểm mới trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)) là Bộ GDĐT ấn định số tiết về nội dung giáo dục địa phương cho các cấp học và nội dung nầy phải được biên soạn thành tài liệu dùng chung cho cả tỉnh/ thành, được Bộ GDĐT thẩm định, cho phép giảng dạy. Trước quy định như vậy, việc tinh chọn nội dung là một vấn đề khó đối với Hội đồng biên soạn và Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương trong 2 năm học qua kể từ khi Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 chính thức được áp dụng từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1. 

Giữa nhiều dữ liệu phong phú của các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cảnh và người Tiên Phước đã đi vào Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam như những dấu ấn đặc biệt, riêng có. 

Thác Ồ Ồ tại huyện Tiên Phước

Ở lớp 1, Thác Ồ Ồ tại xã Tiên Châu đã được đưa vào Tài liệu để góp cùng Suối Mơ (Đại Lộc), Suối Tiên (Quế Sơn), Hố Giang Thơm (Núi Thành) trở thành tiêu biểu cho “Những dòng suối đẹp ở Quảng Nam”. 

Với chủ đề “Sông Thu Bồn” (lớp 2), để chứng minh phần thượng lưu sông Thu Bồn chảy qua các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn. Đến Giao Thủy, sông chảy vào vùng đồng bằng thuộc huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, Tài liệu đã đưa vào một đoạn sông chảy qua địa phận Tiên Phước thật nên thơ, hữu tình.