Tổ chức Hội thảo “Lịch sử công an nhân dân huyện Tiên Phước (1945 – 2020)” lần thứ nhất

Từ năm 1945 cho đến nay, Công an huyện Tiên Phước đã trải qua một chặng đường dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Lịch sử vẻ vang ấy được viết nên từ những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự đùm bọc, che chở của các thế hệ, tầng lớp Nhân dân huyện Tiên Phước.