Tổ chức Hội thảo “Lịch sử công an nhân dân huyện Tiên Phước (1945 – 2020)” lần thứ nhất

Từ năm 1945 cho đến nay, Công an huyện Tiên Phước đã trải qua một chặng đường dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Lịch sử vẻ vang ấy được viết nên từ những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự đùm bọc, che chở của các thế hệ, tầng lớp Nhân dân huyện Tiên Phước. 

Nhằm tri ân những thế hệ đi trước cũng như để thế hệ mai sau có thể tìm hiểu, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân huyện nhà, Công an huyện Tiên Phước đã tổ chức sưu tầm tư liệu, biên soạn, xuất bản tập sách “Lịch sử Công an nhân dân huyện Tiên Phước (1945 – 2020)”. Đây không chỉ là nguồn tư liệu phong phú phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo động lực cho các lớp trẻ phấn đấu và rèn luyện mà còn là cẩm nang bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.