TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VỚI VIỆC “TỰ SOI, TỰ SỬA” TRONG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Quán triệt quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng “tự soi, tự sửa", nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để có biện pháp khắc phục, kết hợp giữa “xây" và “chống", trong đó “xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn cách mạng; “chống" là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, vì mục tiêu phát triển, hạnh phúc của Nhân dân. Hơn 92 năm qua, Đảng đã không ngừng tự phê bình, xây dựng, chỉnh đốn nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, thể hiện bản chất của một Đảng mác xít cách mạng, chân chính. Chính vì lẽ đó mà sức mạnh đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân không ngừng được củng cố; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, tăng cường, đất nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, nhất là sau đổi mới đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ càng được Đảng ta chú trọng, nâng tầm cả về nhận thức, lý luận và thực tiễn. Tại Đại hội VII đã xác lập Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kiên định mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cương lĩnh chỉ rõ: “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo". Xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò then chốt, quan trọng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 (tháng 02/1992) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 26/6/1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn ĐảngChính nhờ tự chỉnh đốn kịp thời, quyết tâm chính trị cao mà Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo, khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền", đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, kiên định, vững bước, đưa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Phát huy những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Trung ương 6 (khóa VIII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 02/02/1999 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, Nghị quyết đánh giá trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém như: sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm; bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.

Trong giai đoạn cách mạng mới, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra càng cấp bách. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trung ương đã chỉ đạo thực hiện đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình sâu rộng trong toàn Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã  ban hành Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 25/4/2012 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Nâng tầm nhận thức, tư duy lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ". Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 10/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã ban hành Kế hoạch 41-KH/HU, ngày 14/02/2017 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết 04-NQ/TW, trong đó chú trọng thực hiện tự phê bình và phê bình, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đến nay, việc tự phê bình và phê bình đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) - ảnh tư liệu Internet

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá". Kết luận lần này, Trung ương đã mở rộng nội dung và phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị, với mục tiêu: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây" và “chống", “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về “Những điều đảng viên không được làm". Cùng với các chỉ thị, quy định xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, đạo đức, phòng chống tham nhũng, lãng phí là cơ sở quan trọng về chủ trương, cơ chế, quy định để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TWTrung ương đã chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa" sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW, ngày  28/01/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị". Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá". Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã ban hành Kế hoạch 64-KH/HU, ngày 04/03/2022 thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ và đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trên địa bàn huyện Tiên Phước; đợt sinh hoạt chính trị lần này được thực hiện thông qua các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị định kỳ; lấy đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa" là trọng tâm; đồng thời kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cốt lõi Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, triển khai Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để triển khai thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa", các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Hai là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc thực hiện “tự soi, tự sửa" thông qua sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của cấp uỷ, chi bộ, cơ quan; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác làm trước; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa" lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị phải được chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất; tránh hình thức, nể nang, lợi dụng việc kiểm điểm để “đấu đá", “hạ bệ" nhau. Phát huy dân chủ trong Đảng, cán bộ, đảng viên trong tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, thương yêu lẫn nhau nhằm thúc đẩy, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh... ở địa phương, đơn vị, không phải “đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

Bốn là, qua đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, từng cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm gắn với phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng v​iên cuối năm; cán bộ, đảng viên thực hiện gắn với bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quyết tâm chính trị cao các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị một cách nghiêm túc nhằm tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đ​ại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...