Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022

Ngày 15/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BTTTT về phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022

Tiên Phước tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử năm 2022

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của lãnh đạo cấp xã để thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương, góp phần đưa người dân lên môi trường mạng thông qua việc sử dụng các nền tảng số Make in Việt Nam.

Theo đó, Chương trình bồi dưỡng kiến thức chung về chuyển đổi số giúp đối tượng học hiểu rõ nội hàm, bản chất và các nội dung cốt lõi của chuyển đổi số; phát triển hạ tầng cho xây dựng chính quyền số, phát triển cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trong chính quyền số cấp xã; kỹ năng thực hành giúp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở cấp xã, gắn với các điều kiện phát triển kinh tế đặc thù ở cấp xã. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và những lợi ích mang lại từ việc xây dựng xã hội số ở cấp xã; trang bị kỹ năng thực hành giúp xây dựng và hình thành xã hội số ở cấp xã với những bộ công cụ sẵn do doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ; kỹ năng giúp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số cấp xã.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...