Tập huấn nghiệp vụ, thông tin thời sự và quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thực hiện Công văn số 679 –CV/UBKTTU, ngày 07/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của UBKT Huyện ủy, vào ngày 22/4/2022, UBKT Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ, thông tin thời sự và quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại 2 điểm cầu huyện và 15 điểm cầu cơ sở.