Mừng Đảng quang vinh 92 mùa xuân

.

Từ ngày 3 đến 7-02-1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/02/1930 là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc

Với đường lối cách mạng đúng đắn, vừa mới ra đời, lực lượng còn nhỏ bé, Đảng ta đã tuyên truyền, vận động, lãnh đạo nhân dân dấy lên nhiều phong trào cách mạng rộng khắp cả nước trong những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chỉ sau 15 năm được thành lập, với 5.000 đảng viên cộng sản Đảng ta đã lãnh đạo hơn 20 triệu đồng bào vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, xóa bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã đem lại cho nhân dân niềm tin vững chắc vào con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do Đảng Cộng sản lãnh đạo, con đường cứu nước chân chính ở Việt Nam là con đường cách mạng dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.