Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-29 gây ra, ảnh hưởng không nhỏ đối với lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm chính trị, cả Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy năm 2021 đề ra. Cùng với các kết quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có một số nét nổi bật sau:

- Trên lĩnh vực tuyên giáo, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn là nhiệm vụ tiên phong, mở đường định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng thực hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua việc quán triệt, học tập nghiêm túc, chu đáo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 105 năm Danh xưng Tiên Phước (1916-2021), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946-16/6/2021). Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội thảo khoa học và tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh, Tiên Ngọc (27/10/1961-27/10/2021). Thống nhất chủ trương biên soạn lịch sử ngành Công an nhân dân huyện giai đoạn 1945-2021; biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Tiên Thọ, xã Tiên Ngọc giai đoạn 1975-2020; chỉ đạo đưa lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước giai đoạn 1858-2015 vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn huyện Tiên Phước. Chủ trương đẩy nhanh tiến độ biên soạn và xuất bản "Dư địa chí Tiên Phước" - một công trình "để đời" cho thế hệ mai sau, sẽ phát hành vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2022).

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt một số kết quả quan trọng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư, khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Qui định 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Qui định 1224-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Qui định 1502-QĐ/HU, ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu các cấp”. Việc thực hiện Qui chế và các nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nề nếp; đặc biệt, tiếp tục nâng cao chất lượng của Tổ công tác thứ tư tuần cuối tháng làm việc với các tổ chức cơ sở đảng; từ đó luôn giữ được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn Đảng bộ từ huyện đến cơ sở. Trong năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 69 văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào tình hình cụ thể của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác (trong đó ban hành 05 Nghị quyết, 6 Chỉ thị, 16 Chương trình, 40 Kế hoạch, 02 Thông tri). Phát triển 60 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, khối phố, trường học,... chuyển biến khá. Lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở đủ số lượng, tăng chất lượng trong quản lý, điều hành nhiệm vụ chính trị ở từng cấp...

Quang cảnh Hội thảo “Vai trò, ý nghĩa chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc (27/10/1961)”

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc và trong cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy các cấp kiểm tra chấp hành và giám sát chuyên đề 46 tổ chức đảng, 49 đảng viên thuộc diện Huyện ủy và cấp ủy cơ sở quản lý; nội dung kiểm tra, giám sát bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương như công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Đề án kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang nét đặc trưng trung du xứ Quảng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng qui định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; đặc biệt, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 32 tổ chức Đảng cấp dưới và 37 đảng viên, cấp ủy viên các cấp; qua đó đã phát huy nhân rộng các mô hình tốt, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát hiện những khuyết điểm, sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 29 đảng viên, trong đó khiển trách 21, cảnh cáo 07, cách chức 01 đồng chí. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra 17 tổ chức đảng về triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành.

- Công tác dân vận của Đảng được tập trung lãnh đạo toàn diện, đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2021, nổi bật là tạo được sự đồng bộ trong thực hiện qui chế công tác dân vận trong các lĩnh vực: dân vận mặt trận, dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang, qua đó đã phát huy khá tốt trong triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, đề án,... của huyện đi vào thực tiễn và đạt nhiều kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực, như công tác chống dịch, xây dựng nông thôn mới, thực hiện đề án kinh tế vườn, kinh tế trang trại, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Công tác xây dựng chính quyền năm 2021 nổi bật là việc lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dân phát huy ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền các cấp; cử tri đã tham gia bầu cử đạt 99,73%, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp, không có đơn vị nào phải bầu cử lại; toàn huyện đã bầu được 02 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 32 đại biểu HĐND cấp huyện, 316 đại biểu HĐND cấp xã; kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp huyện, cấp xã; hoàn thành sắp xếp, bố trí ổn định đội ngũ công chức cấp xã theo Nghị định 34 của Chính phủ; HĐND các cấp đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường chức năng giám sát đối với các hoạt động của UBND trên các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như: đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý điều hành tài chính - ngân sách, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng,... UBND đổi mới được biện pháp quản lý, điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; cải cách hành chính gắn với trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin được xếp thứ 7/18 huyện, thị; công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến tích cực. UBND lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá tốt công tác dân vận chính quyền thông qua việc triển khai thực hiện các đề án, dự án lớn của huyện, đặc biệt là Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (Đề án 03), công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và của huyện như: Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, thủy điện Sông Tranh 4, Quốc lộ 40B, dự án Khu phố mới Phước An,...

- Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 15/7/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện”. Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 hoạt động khá nổi bật, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vận động, quyên góp ủng hộ bà con Tiên Phước ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền trên 552 triệu đồng tiền mặt và 11 tấn lương thực, thực phẩm giá trị trên 310 triệu đồng; tổ chức các diễn đàn đối thoại trực tiếp với Nhân dân để giải quyết các đề nghị chính đáng của Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, an dân để thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các mô hình điển hình ở nhiều địa phương như: mô hình nông dân ngày thứ sáu của Hội Nông dân huyện; mô hình nhà sạch - vườn đẹp của Hội phụ nữ; mô hình sáng tạo, khởi nghiệp của Đoàn Thanh niên; mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội của Hội Cựu chiến binh; mô hình hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn lao động,... Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2021 có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã xây dựng được nhiều mô hình mới trong công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận, kết nối các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhìn chung, năm 2021, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có chuyển biến nổi bật, được cấp trên đánh giá xuất sắc trong phong trào thi đua của cụm miền núi, cụ thể: Văn phòng Huyện ủy xếp thứ nhất, được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xếp thứ ba; Ban Dân vận Huyện ủy xếp thứ tư; Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Hội Cựu chiến binh huyện xếp thứ nhất, được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; Hội Nông dân, Hội LHPN huyện, Đoàn Thanh niên CSHCM huyện xếp thứ nhì; Liên đoàn lao động huyện xếp thứ ba. Kết quả thi đua khối nhà nước: Phòng Văn hóa - Thông tin được Bộ VH-TT tặng cờ; Phòng Lao động TB&XH xếp thứ nhất, được UBND tỉnh tặng cờ.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2022, Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 23/12/2021 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã xác định rất cụ thể, tôi xin nêu thêm một số việc trọng tâm cần phải làm để góp phần hoàn thành Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần tập trung tuyên truyền chủ trương xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện trung du miền núi khu vực duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2025, hoàn thành tiêu chí huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2025-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Thông báo số 186-TB/TU, ngày 16/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cần thiết, phải giáo dục khơi dậy mục tiêu này trở thành khát vọng của người dân Tiên Phước trong xây dựng quê hương, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện. Tăng cường quảng bá đất và người Tiên Phước, các danh thắng trên địa bàn huyện,... đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; trọng tâm là xây dựng các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác như chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường lãnh đạo việc đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn huyện để giáo dục cho các thế hệ học sinh về truyền thống anh hùng của quê hương Tiên Phước, gắn với các giải pháp giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đây là việc làm vô cùng quan trọng.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ dưới cơ sở. Quán triệt thực hiện thật hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ tư, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phải đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bố trí, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện có đủ điều kiện, năng lực cho những năm tiếp theo... Quán triệt thực hiện thật hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp theo Qui định của Đảng, cụ thể là Qui định 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Qui định 1224-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Qui định 1502-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sát, toàn diện các qui định của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng chương trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 -2025 và Đề án của UBKT Tỉnh ủy. Tập trung rà soát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: đầu tư công, quản lý đất đai, bảo vệ rừng, tài chính - ngân sách; thực hiện qui chế làm việc và 5 nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Đảng.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình "dân vận khéo" thiết thực, hiệu quả theo Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Quyết định số 453-QĐ/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Qui chế hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tập trung thực hiện thật hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/HU, ngày 15/7/2021 của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện”. Tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp Nhân dân và đoàn, hội viên, các chức sắc tôn giáo, dân tộc,... tạo sự đồng thuận thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường xây dựng các mô hình của từng đoàn thể hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ, chức năng của từng tổ chức nhằm lan tỏa trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các trưởng phòng, chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc của Nhân dân, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, chế độ công vụ của cán bộ, công chức; đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số theo Chương trình số 11-CTr/HU, ngày 06/7/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 theo Nghị quyết Huyện ủy là rất nặng nề, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đoàn kết triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...