Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện trong năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

.

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, sự quyết tâm, nổ lực của toàn ngành, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện đạt được những kết quả nhất định, từ đó giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tích cực góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của huyện nhà.

Kết quả đạt được

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh nói chung, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện nói riêng đã được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đặt lên hàng đầu với một quyết tâm cao, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Định kỳ, Thường trực Huyện ủy làm việc với UBKT Huyện ủy theo quy chế, thông qua trực báo khối hằng tháng để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện và các vấn đề nổi cộm phát sinh, những kiến nghị đề xuất để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời định hướng công tác kiểm tra, giám sát, ổn định tình hình, góp phần vào thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tham mưu của UBKT Huyện ủy cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng kịp thời. Từ khâu quán triệt chủ trương, đến xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đều được UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu. Từ cuối năm trước, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cho năm sau. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, UBKT Huyện ủy đã phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan để xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát trong năm có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định những vấn đề nóng, bức xúc để đưa vào kiểm tra, giám sát...Trên cơ sở đó, UBKT Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác hằng tháng, bám sát các Tổ kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ để theo dõi đôn đốc thực hiện. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy và tình hình thực tế địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên, đạt 100% kế hoạch

UBKT Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ quán triệt và chỉ đạo cơ sở quán triệt các văn bản mới ban hành liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát: Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm thực hiện một cách đa dạng, hiệu quả như tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đưa tin, bài về hoạt động của cấp ủy và UBKT các cấp trên Bản tin Tiên Phước, Cổng thông tin Điện tử huyện… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.


UBKT Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT Huyện ủy triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình của tổ chức đảng, đảng viên đề xuất cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh, góp phần ổn định tình hình; tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan.. Thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống 203 đồng chí phục công tác bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy, phục vụ bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với đảng ủy cơ sở thẩm tra 139 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo Quy định 195-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương, mới đây là Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành làm việc với Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở để nắm tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở, qua đó kịp thời chỉ đạo, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ giúp cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cơ sở. Ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức tập huấn nghiệp vụ...; ban hành quy định thi đua, quy trình và mẫu hóa các văn bản trong công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Đảng ủy cơ sở dễ thực hiện; chỉ đạo cấp ủy cơ sở kịp thời bổ sung ủy viên UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

UBKT Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra, trong đó: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng, 09 đảng viên. Nội dung kiểm tra: lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính – ngân sách; công tác bầu cử, công tác quản lý, bảo vệ rừng; văn hóa giao tiếp, ứng xử trong công sở; chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên... Qua kiểm tra kết luận tổ chức đảng và đảng viên đều có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện ủy chỉ đạo có biện pháp khắc phục và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Kiểm tra 12 cuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 06 cuộc về thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy cùng cấp tại Văn phòng Huyện ủy. Giám sát chuyên đề 06 tổ chức đảng và 06 đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; qua kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 03 đảng viên: 01 khiển trách, 02 cảnh cáo.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thực hiện đảm bảo 100% kế hoạch đề ra. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 34 lượt chi bộ, 34 đảng viên. UBKT Đảng ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 chi bộ, 28 đảng viên, qua kiểm tra kết luận 8 đảng viên đến mức xử lý kỷ luật, còn lại đều có khuyết điểm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật đã kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trong năm 2021, từ huyện đến cơ sở kỷ luật 30 đảng viên: 07 cảnh cáo, 01 cách chức PBT Chi bộ, 22 khiển trách (UBKT Huyên ủy xử lý kỷ luật 3 đảng viên trong đó 02 cảnh cáo, 01 khiển trách; Đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 10 đảng viên trong đó 07 khiển trách, 02 cảnh cáo, 01 cách chức PBT Chi bộ; chi bộ cơ sở kỷ luật 04 đảng viên khiển trách; chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn kỷ luật 08 đảng viên khiển trách; UBKT đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 05 đảng viên, trong đó 03 cảnh cáo, 02 khiển trách). Việc thi hành kỷ luật bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đến nay, không có khiếu nại kỷ luật đảng.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn huyện Tiên Phước tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt tính giáo dục,  chiến đấu và hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, quy chế làm việc, góp phần củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, phát huy trách nhiệm, thận trọng, công tâm, khách quan trong công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Cấp ủy, UBKT một số tổ chức cơ sở đảng chưa đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc theo dõi nắm bắt thông tin, phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn chậm và chưa chặt chẽ. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát chưa thực hiện kịp thời. Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một số nhiệm vụ, giải pháp công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí công tác kiểm tra giám sát. Tăng cường, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trọng tâm là Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, các hướng dẫn thực hiện các Quy định này, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, UBKT từ huyện đến cơ sở chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của cấp ủy và của UBKT đảm bảo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và UBKT đảng ủy cơ sở; sửa đổi, ban hành quy định về thi đua, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ...tạo điều kiện cấp ủy, UBKT Đảng ủy dễ thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở.

Thứ tư, tiếp tục xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra và tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm: quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai...; dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa...; xử lý nghiêm cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan liên quan về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là việc trao đổi, cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, với quyết tâm mới, khí thế mới, UBKT từ huyện đến cơ sở chủ động trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...