Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống Nhân dân

.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, coi đó là một trong 3 bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng Đảng và được xác định ở vị trí hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương, điều tra dư luận xã hội, … Có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên… trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện uỷ. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao hằng năm, trên cơ sở Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết Chi bộ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác năm 2021 nhằm cụ thể hóa việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.


Ban Thường vụ Huyện ủy trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 105 năm Danh xưng Tiên Phước (1916 - 2021) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946 - 16/6/2021)

Tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ban hành 80 văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo; củng cố, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Báo cáo viên Huyện ủy khóa XVII là 22 người; báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở là 243 người). Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, kỹ năng viết tin, bài, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đổi mới, có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai, quán triệt Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19… Xây dựng đề cương tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Lịch sử 105 năm Danh xưng Tiên Phước và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện với hơn 5600 người tham gia, khen thưởng cho 02 tập thể và 15 cá nhân đạt giải; hướng dẫn tuyên truyền và chuẩn bị nội dung Lễ, Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 60 năm chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh, Tiên Ngọc (27/10/1961), phát hành kỷ yếu Hội thảo; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể tiêu biểu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo, công tác văn hóa - khoa giáo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tập trung thực hiện.

 Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên thông qua nhiều kênh thông tin, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt công tác đối thoại, điều tra dư luận xã hội, tích cực đi cơ sở nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo; tham gia nhiều cuộc đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Tiên Lãnh; giữa lãnh đạo huyện với nhân dân 3 xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà về chế độ chính sách, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nhân dân về công tác bồi thường phóng mặt bằng đường Quốc lộ 40B, thủy điện Sông tranh 4, bờ kè sông Tiên, đường dây 500KV, ô nhiễm môi trường trại heo Hùng Vân.

   Xây dựng kế hoạch trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và mở 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 958 học viên tham gia. Nội dung chủ yếu là triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ của Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở.

       Chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 gắn với Kế hoạch số 158 về “triển khai khâu đột phá”; Kế hoạch số 163 về xây dựng mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân” của Ban Thường vụ Huyện ủy bằng hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả về nhận thức, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ Nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; biểu dương những nhân tố tích cực, gương điển hình tiên tiến có những việc làm hay, đem lại hiệu quả.              

          Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các cơ quan khối Khoa giáo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quy chế đề ra; tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo; các hoạt động tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, các chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin Tiên Phước được triển khai thực hiện chu đáo; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện tổ chức bằng hình thức phù hợp trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid -19; việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ trẻ em, giáo dục và đào tạo, bảo hiểm, an sinh xã hội; khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường,… được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm 2021.

Phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện trong việc thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội trong việc tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, trong đó tập trung vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo cuộc sống, chăm sóc sức khỏe khi ngoài độ tuổi lao động.

          Năm qua, ngoài việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát 04 cuộc trên lĩnh vực Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với Chi bộ và Bí thư chi bộ Hội Nông dân huyện; phối hợp UBKT Huyện ủy kiểm tra trực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Chi bộ và Bí thư các chi bộ Thanh tra - Tư pháp và Thi hành án; tổ chức giám sát việc lãnh chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy xã Tiên Lộc, Tiên Hiệp và Tiên Sơn. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thông tri số 08-TT/HU đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; Giám sát báo cáo khắc phục hạn chế sau kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng ủy Tiên Lập và Chi bộ Phòng NN&PTNT năm 2020.

Những kết quả đạt được trong năm qua đã được các cấp ghi nhận, xét khen thưởng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là tập thể lao động xuất sắc, xếp thứ Ba khối cụm miền núi, 01 cán bộ được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 cán bộ được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen, 01 cán bộ được Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện tặng giấy khen.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy quyết tâm phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới theo Nghị quyết Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:Ngành Tuyên giáo Quảng Nam hướng về cơ sở, tích cực tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; chủ động, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định những trọng tâm trong năm 2022, đó là:

Quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng mô hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ huyện đến cơ sở theo Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 27/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước theo chỉ đạo của cấp trên; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm chiến dịch Vượt sông Tiên giải phóng Sơn – Cẩm – Hà; phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện.

Có giải pháp điều hành hoạt động đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy khóa XVII hoạt động hiệu quả theo Quy chế đã đề ra; kịp thời củng cố đội ngũ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Phối hợp các cơ quan, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2022 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác công tác giáo dục lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp trên lĩnh vực Văn hóa - Khoa giáo; phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm, khảo sát... phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng hơn. Sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan khối Văn hóa – Khoa giáo nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết 01 năm việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với HĐND, UBND huyện và xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII; tích cực tham gia tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; tăng cường đi cơ sở nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để phục vụ tốt các buổi đối thoại, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc Nhân dân quan tâm.

Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...