Tiên Phước tăng tốc xây dựng Nông thôn mới

.

Thời gian qua, cùng với sự đồng thuận của người dân, hệ thống chính trị  huyện Tiên Phước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả nhất định trong phong trào thi đua Quảng Nam chung sức xây dựng NTM, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình; phấn đấu về đích huyện nông thôn mới.  Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Tiên Phước đến nay đã tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Có 11/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân 17,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 14 tiêu chí.

 Từ kết quả đạt được, Đảng bộ huyện đã xác định rõ: Nông thôn mới chỉ có điểm xuất phát và tiếp tục phát triển ngày càng cao hơn mà không có điểm kết thúc. Vì vậy, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình, trong những năm vừa qua, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, đặc biệt là Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Cẩm, Tiên Thọ, Tiên Châu Tiên Lộc, Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Mỹ thị trấn Tiên Kỳ… phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn nữa mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mức hưởng thụ và sự hài lòng của người dân. Bám sát bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, hàng năm đã chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung.