Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo

.

Công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có chất lượng, số lượng thích đáng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm cho các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện là hết sức quan trọng, để từ đó tập thể cấp ủy và mỗi đảng viên tích cực, chủ động, phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để tăng cường sinh lực cho Đảng.


Quang cảnh lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm 2021, trên cơ sở kết quả khảo sát nguồn quần chúng ưu tú của các tổ chức đảng ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện uỷ có kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, chỉ đạo các cấp uỷ triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả và hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Thông tri về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ[1]. Theo đó, các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trên địa bàn toàn huyện; trong đó, chú trọng rà soát, đánh giá, phân tích nguồn quần chúng để có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là quần chúng ưu tú được phát hiện từ các phong trào hoạt động của các hội, đoàn thể, các chức danh trưởng thôn, khối phố, trưởng ban CTMT, lực lượng dân quân, công an viên, thôn đội trưởng. Cùng với đó, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên cũng được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Hầu hết quần chúng được kết nạp có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 63 đảng viên, trong đó, một số tổ chức đảng kết nạp vượt chỉ tiêu được giao, tiêu biểu như Đảng ủy xã Tiên Phong, Tiên Lãnh...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa huyện cũng còn có những hạn chế, bất cập như công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đảng, nhất là cho thế hệ trẻ ở một số nơi còn xem nhẹ, chưa tạo được động lực phấn đấu cho quần chúng. Thực tiễn hiện nay không ít quần chúng, nhất là người lao động trực tiếp ở các khu, cụm công nghiệp không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt việc khảo sát, tạo nguồn kết nạp đảng viên; kết quả kết nạp đảng viên ở một số chi, đảng bộ vẫn chưa đạt chỉ tiêu, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp hằng năm không ổn định; cơ cấu đảng viên được kết nạp thiếu cân đối, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở nông thôn trên địa bàn huyện giảm dần.

Nguyên nhân của hạn chế, bất cập nêu trên đa phần do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, do vậy chỉ đạo, thực hiện chưa quyết liệt, chưa quan tâm thường xuyên; nguồn kết nạp đảng viên ngày càng khó khăn do có sự dịch chuyển lao động rất lớn từ khu vực nông thôn đến các khu, cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, hội viên chưa sâu rộng; chưa tạo được động lực để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, trui rèn trong các phong trào thi đua ở cơ sở; trong nội bộ Đảng, một số đảng viên tính tiền phong gương mẫu chưa nghiêm; trong sinh hoạt chi bộ, nội dung nghèo nàn, khô khan, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình còn ngại đụng chạm đã ít nhiều gây dự luận, ảnh hưởng đến sự phấn đấu của quần chúng ưu tú.

Trong những năm tới, dự báo công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Tiên Phước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn kết nạp đảng viên ở khu dân cư địa bàn nông thôn ngày càng giảm dần. Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp để công tác phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Thứ nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, qua đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giáo dục cho quần chúng giác ngộ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đảng và vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc sát với thực tiễn, có tính khả thi cao; quan tâm đến đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo; đặc biệt các đối tượng nguồn là giáo viên tại các trường học tại địa phương, học sinh các trường trung học phổ thông và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi khi cử quần chúng tham gia học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam như về thời gian, bố trí phân công công việc... để động viên, khích lệ quần chúng tham gia học tập nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Thứ ba, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham gia vào công tác phát triển đảng viên thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp, thường xuyên tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động trong lao động, sản xuất, học tập, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…vừa thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút quần chúng, qua đó phát hiện tiềm năng, nhân tố mới để giới thiệu cho Đảng.

Thứ tư, các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, coi trọng cả về số lượng và chất lượng khi xem xét, kết nạp đảng viên; chú trọng công tác xác minh, thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, tổ chức lễ kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị; đồng thời quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách tham mưu công tác đảng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng. Qua đó đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Song song với công tác phát triển đảng viên, phải thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chắc chắn với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ huyện sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.[1] Thông tri số 03-TT/HU, ngày 27/9/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 19/8/2021 về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...