Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”

Tiên Phước là huyện miền núi trung du nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Nam với 15 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 01 thị trấn và 14 xã), dân số khoảng 81.900 người; là địa phương có có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Nam. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước đã phát huy vai trò nòng cốt cùng chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quốc phòng, Quân sự và phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị của trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện  ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” phù hợp với thực tiễn; tạo hành lang pháp lý để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động, khai thác tốt mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tham mưu UBND huyện  kiện toàn Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19,… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự của cấp ủy, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của địa phương.