Sự lãnh đạo của đảng bộ trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện

.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phát huy kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW. Trong 05 năm qua, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ngoài những Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chuyên đề hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đặc biệt là Kế hoạch 158-KH/HU, ngày 28/8/2019 về triển khai các khâu đột phá, Kế hoạch 163-KH/HU, ngày 16/10/2019 về triển khai mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy triển khai xây dựng chương trình gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ huyện, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đem lại hiệu quả cao.

Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; đồng thời chỉ đạo học tập, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức học tập, tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, phong phú thông qua đội ngũ Báo cáo viên - Tuyên truyền viên, hệ thống Truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Bản tin Tiên Phước, Cổng Thông tin điện tử huyện,… đã tạo sự lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến với mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm kỳ vừa qua.

Qua học tập và làm theo, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ thực tiễn phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả.  Đặc biệt từ khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch triển khai khâu đột phá và xây dựng mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân” trong học tập và làm theo Bác. Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 110 mô hình điển hình và khâu đột phá (các đơn vị thực hiện nhiều mô hình như: Tiên Phong, Tiên Châu, Tiên Hiệp, Tiên Ngọc). Các xã, thị trấn tổ chức trên 30 cuộc đối thoại để giải quyết những vấn đề quan trọng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở địa phương (xã Tiên Mỹ và Tiên Châu tổ chức đối thoại nhiều nhất). Vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy; lãnh đạo huyện, xã, thị trấn, trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp dân, trao đổi trực tiếp giải quyết nhiều kiến nghị, thắc mắc, bức xúc trong nhân dân nhất là vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, quản lý bảo vệ rừng, môi trường,…Điển hình như: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm, Tiên Thọ, tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Tiên Cẩm, Tiên Thọ; với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; nhiều vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo trả lời thẳng thắn, giải thích rõ, thỏa đáng. Đảng ủy thị trấn Tiên Kỳ tổ chức đối thoại với cán bộ và nhân dân vận động thực hiện các công trình quan trọng của huyện, tỉnh trên địa bàn thị trấn.

Về xây dựng mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn 5 đơn vị làm điểm, gồm: Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện, Chi bộ Dân vận - Mặt trận, Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ, Đảng bộ xã Tiên Hà.

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện, Chi bộ đã chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đảng ủy thị trấn Tiên Kỳ đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thị trấn gặp gỡ ít nhất 01 tháng 01 hộ (01 tổ chức) để nắm bắt tâm tư, nguyên vọng chính đáng của nhân dân, thăm hỏi, động viên, tuyên truyền các chủ trương tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình “Tham gia tuyên truyền một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhân dân tại các khu dân cư”, chi bộ thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ thêm cho cấp ủy, chính quyền một số địa phương để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước. Chi bộ Dân vận – Mặt trận đã xây dựng mô hình cán bộ, đảng viên tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ảnh với Đảng và chính quyền. Trên cơ sở đó, từng cán bộ xây dựng cam kết thực hiện việc đi cơ sở một cách có hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có sự chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều phong trào, xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: Hội Liên hiệp phụ nữ từ huyện đến cơ sở xây dựng “tủ áo tình thương”, “đỡ đầu trẻ em”, “hũ gạo tình thương”, “Bát cháo tình thương”. Hội Cựu chiến binh huyện với các mô hình " Xây dựng điểm khu dân cư an toàn về an ninh trật tự", phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội Nông dân huyện với các mô hình “Ngày thứ sáu trong dân”. Huyện đoàn với mô hình “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”,… Công an huyện với mô hình “đơn giản hóa các thủ tục hành chính”, giúp người dân làm hộ khẩu, chứng minh nhân dân, đăng ký biển số xe một cách nhanh chóng, hiệu quả; phối hợp UBMT huyện và cơ sở tổ chức “diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân tại 15 xã, thị trấn nhằm nắm bắt, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an vững mạnh. Đảng ủy Quân sự huyện triển khai mô hình “Sổ đăng ký phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chi bộ, đảng bộ khối các cơ quan đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả như: Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện… phát động cán bộ, đảng viên mỗi ngày tiết kiệm ít nhất 1000 đồng/ngày để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; nhiều cá nhân tiêu biểu tại các xã, thị trấn sẵn sàng hiến đất, đóng góp ngày công làm các công trình phục vụ dân sinh, xây dựng Nông thôn mới; nhiều đảng viên tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân như: Đồng chí Phan Văn Thạnh, đồng chí Phạm Thanh Châu, đồng chí Phạm Nhất Hải, đồng chí Huỳnh Phước Sơn...Đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tiên phong gương mẫu, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với dân, kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà có bước phát triển rõ nét, từng bước đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; nhiều đồng chí xứng đáng là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tiên Phước; phát hành tác phẩm “Những đóa hoa đời thường dâng Bác” đạt giải C cấp quốc gia về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 01 (2016-2018).

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Trong 05 năm, các tổ chức cơ sở đảng đã khen thưởng cho 31 tập thể, 84 cá nhân; Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã khen thưởng cho 9 tập thể, 19 cá nhân; Ban Thường vụ Huyện ủy biểu  dương cho 34 tập thể và 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là đơn vị tiêu biểu nhất trên địa bàn huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) thời gian qua đã được duy trì thành nề nếp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả, vẫn còn những hạn chế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: việc tuyên truyền các chuyên đề chưa được sâu rộng, thiếu thường xuyên; xây dựng các khâu đột phá giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm hiệu quả chưa cao; các mô hình chưa nhiều, tính lan tỏa chưa cao; tấm gương tiêu biểu chưa nhiều;...

Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện nhà phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra “Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm thực hiện thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2022 và cơ bản đạt tiêu chí huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu; là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam; đô thị Tiên Kỳ là đô thị sinh thái - văn minh”.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; Xây dựng, nhân rộng mô hình “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền;  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

3. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, không tham nhũng.

4. Đổi mới phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo Bác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

6. Tăng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất từ huyện đến cơ sở. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.


Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...