Thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đối với hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Công văn số 06/TNMT ngày 30/01/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Tiên Phước như sau:

1. Thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá:

+ Khu vực 1: Đất san lấp, diện tích: 2,0 ha, Trữ lượng dự kiến: 200.000 m3 tại đồi Dương Phụng, thôn 1, xã Tiên Thọ

+ Khu vực 2: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích: 4,84 ha, Trữ lượng dự kiến: 72.600 m3 tại bãi Thác Ngấn, thôn 2, thôn 3, xã Tiên An

+ Khu vực 3: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích: 5,18 ha, Trữ lượng dự kiến: 77.724 m3 tại bãi Đá Chồng, Mít Nài, thôn 3, xã Tiên An

- Mức độ nghiên cứu địa chất: Khu vực chưa được thăm dò khoáng sản.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: Các khu vực này chưa thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại phụ lục II, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP như sau:

Đất san lấp thông thường là R=3%

Cát làm vật liệu xây dựng thông thường là R=5%

b. Tiền đặt trước:

+ Khu vực 1: Đất san lấp tại đồi Dương Phụng, thôn 1, xã Tiên Thọ : 56.400.000 đồng/ hồ sơ

+ Khu vực 2: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Thác Ngấn, thôn 2, thôn 3, xã Tiên An: 57.000.000 đồng/ hồ sơ.

+ Khu vực 3: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Đá Chồng, Mít Nài, thôn 3, xã Tiên An: 61.000.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 04/3/2019 đến hết ngày 02/4/2019.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 12/04/2019 đến ngày 26/04/2019. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi hoàn thành thủ tục xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

5. Điều kiện tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất; kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước - Địa chỉ: Số 20, Lê Cơ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...