Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI

.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảng ta khẳng định “Lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát; lãnh đạo mà không có kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo”. Việc hiện thực hóa Nghị quyết của cấp trên phụ thuộc rất lớn vào thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng và được xác định là giải pháp cơ bản đảm bảo cho nghị quyết được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra 4 chương trình trọng tâm đó là: Xây dựng và phát triển huyện Tiên Phước vùng trọng điểm kinh tế vườn, kinh tế trang trại của tỉnh; xây dựng Chương trình huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Chương trình phát triển vùng quê Tiên Phước trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng gắn với du lịch sinh thái; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tiên Phước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, huyện đã ban hành 2 đề án để lãnh đạo triển khai thực hiện là: Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang nét đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017- 2025 (gọi tắt là Đề án 548) và Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (gọi tắt là Đề án 03).

 Qua hơn hai năm tích cực lãnh đạo, triển khai thực hiện cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: 03 xã đã đạt 19 tiêu chí về đích giai đoạn I (2013-2015 là Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Cảnh), 8 xã phấn đấu về đích giai đoạn 2017- 2020 đến nay đã đạt 12- 16 tiêu chí (Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Thọ và Tiên Hiệp), Tiên Kỳ đã tổ chức Lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2022, tiến tới đô thị loại IV, các xã còn lại như Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Lập đến nay cũng đã đạt trên 10 tiêu chí. Ngoài ra Ban Thường vụ đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch lãnh đạo, định hướng về phát KT-XH, ổn định QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh về mọi mặt để phấn đấu hoàn thành mục tiêu “huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và phấn đấu đạt huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020- 2025”.

Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Đảng bộ trong giữa nhiệm kỳ qua luôn có sự song hành của công tác kiểm tra, giám sát. Nhận thức rõ quan điểm “Kiểm tra là chức năng lãnh đạo của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn toàn diện trên các lĩnh vực và đồng bộ giữa công tác kiểm tra và giám sát, với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm”, xác định việc phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm đối với những sai phạm, khuyết điểm, đưa công tác kiểm tra của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong các tổ chức cơ sở đảng, được dư luận đồng tình.

Kết quả đạt được

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra chấp hành và giám sát chuyên đề tại 53 lượt tổ chức đảng cấp dưới và cá nhân đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; các tổ chức cơ sở đảng kiểm tra và giám sát chuyên đề 229 lượt tổ chức đảng cấp dưới và cá nhân đảng viên là người đứng đầu tổ chức chính trị- xã hội. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo tổ chức thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thôn, khối phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 37 lượt, nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào phục vụ nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Riêng Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32, Điều lệ Đảng: Trong 2 năm đã tiến hành kiểm tra, giám sát 377 lượt tổ chức đảng, trong đó giám sát chuyên đề 168 cuộc; phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 69 tổ chức và cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt của Đảng. Qua kiểm tra, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật đối với 02 tổ chức và 21 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm để kịp thời giáo dục và răn đe...

Nhìn chung, qua nửa nhiệm kỳ lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, giúp cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thành công các nhiệm vụ lớn, các chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đặt ra, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Những hạn chế, bất cập

Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của một bộ phận đảng viên còn hạn chế, đặc biệt một số cấp ủy và người đứng đầu còn xem nhẹ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế.

Chưa làm tốt công tác phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên gắn với công tác thi hành kỷ luật của Đảng, nên tính giáo dục và răn đe có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở còn hạn chế năng lực, nghiệp vụ và kinh nghiệm; một số đồng chí còn ngại va chạm, không phát huy được bản lĩnh của cán bộ làm công tác kiểm tra, nên công tác tham mưu cho cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng chưa đạt yêu cầu…

Một số giải pháp trong thời gian tới

Thứ nhất, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả”, với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm”. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các chi bộ, các cơ quan, đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở phải nhận thức sâu sắc, đồng bộ về công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, “lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo”.

Thứ ba, phát huy công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy cơ sở và Bí thư các chi bộ thôn, khối phố theo quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đề án 03. Đồng thời tiếp tục tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, như: Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08-10-2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên...

Thứ tư, tăng cường việc theo dõi, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; cần tập trung ở các lĩnh vực: đạo đức, lối sống; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành; thực hiện quy chế làm việc, nội quy cơ quan, thực hiện nhiệm vụ, công vụ; công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất công; xây dựng cơ bản;… đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm, khuyết điểm kịp thời giáo dục và răn đe.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và bản lĩnh… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đạt chất lượng tốt hơn.

Nhiệm vụ của Đại hội XVI Đảng bộ huyện rất nặng nề, cơ hội phát triển và khó khăn thách thức đan xen nhau, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ với thái độ quyết tâm chính trị cao của mỗi nhà, mỗi người dân Tiên Phước, trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên làm nòng cốt. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy tính tự giác, tự kiểm tra đối với mình và cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình phụ trách để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ huyện đề ra, “Lãnh đạo mà không kiểm tra, coi như không lãnh đạo”.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...