Danh sách người phát ngôn huyện Tiên Phước

Danh sách người phát ngôn huyện Tiên Phước

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND huyện

Hường Văn Minh

Chủ tịch UBND

0982884350

minhhv@quangnam.gov.vn

2

Xã Tiên Mỹ

Võ Kim Chung

Chủ tịch UBND

0977488187

kimchung.tienmy@quangnam.gov.vn

3

Xã Tiên Châu

Nguyễn Thị Kim Anh

Chủ tịch UBND

01682798807

kimanh.tienchau@quangnam.gov.vn

4

Xã Tiên Thọ

Phạm Bá Hùng

Chủ tịch UBND

0985678142

bahung.tientho @quangnam.gov.vn

5

Xã Tiên Hiệp

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch UBND

0986212777

vanlong.tienhiep @quangnam.gov.vn

6

Xã Tiên Ngọc

Huỳnh Tấn Xuân

Chủ tịch UBND

0985608359

tanxuan.tienngoc @quangnam.gov.vn

7

Xã Tiên Sơn

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch UBND

01692176808

thihoa.tienson @quangnam.gov.vn

8

Xã Tiên An

Phan Hồng Phát

Chủ tịch UBND

0985601031

hongphat.tienan @quangnam.gov.vn

9

Thị trấn Tiên Kỳ

Phạm Việt Hậu

Chủ tịch UBND

0903426456

viethautp@quangnam.gov.vn

10

Xã Tiên Lập

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Chủ tịch UBND

01693641558

hongcam.tienlap @quangnam.gov.vn

11

Xã Tiên Cẩm

Bùi Ngọc Cẩm

Phó chủ tịch

0985594242

ngoccam.tiencam @quangnam.gov.vn

12

Xã Tiên Hà

Phan Tấn Dũng

Chủ tịch UBND

0973687681

tandung.tienha @quangnam.gov.vn

13

Xã Tiên Phong

Võ Xuân Anh

Chủ tịch UBND

0987371072

xuananh.tienphong @quangnam.gov.vn

14

Xã Tiên Cảnh

Lê Trường Hiền

Chủ tịch UBND

0978436667

truonghien.tiencanh@quangnam.gov.vn

15

Xã Tiên Lãnh

Trần Thị Tuyết

Chủ tịch UBND

01699844600

tranthituyet.tienlanh @quangnam.gov.vn

16

Xã Tiên Lộc

Nguyễn Văn Học

Chủ tịch UBND

0985750858

vanhoc.tienloc @quangnam.gov.vn

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...