Cơ cấu tổ chức

Huyện Phú Ninh

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Bí thư: Phạm Văn Đốc

- SĐT: 0903 567 229

- Email: docpv@quangnam.gov.vn

2. Phó Bí thư: Phan Văn Dương

- SĐT: 0982 585 377
 

- Email:

3. Phó Bí thư: Trầm Quế Hương

- SĐT: 0934 571474

- Email: huongtq@quangnam.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch: Phạm Văn Đốc

- SĐT: 0903 567 229

- Email: docpv@quangnam.gov.vn

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Xinh

- SĐT: 0983 716 353

- Email: minhxinh92@gmail.com

3. Trưởng Ban Pháp chế: Phan Văn Dương

- SĐT: 0982 585 377

- Email:

4. Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Trần Thị Thu Ba

- SĐT: 0369 293 777

- Email: battt@quangnam.gov.vn

 

III. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Chủ tịch: Trầm Quế Hương

- SĐT: 0934 571474

- Email: huongtq@quangnam.gov.vn

2. Phó Chủ tịch: Phùng Văn Huy

- SĐT: 0983 222 641

- Email: huypv1@quangnam.gov.vn

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hùng Anh

- SĐT: 0905 444 998

- Email: anhnh2@quangnam.gov.vn

IV. THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN HUYỆN

1. Chủ tịch: Nguyễn Chính

- SĐT: 0979 497 559

- Email: chinhn@quangnam.gov.vn

2. Phó Chủ tịch: Võ Ngọc Lễ

- SĐT: 0836 903 167

- Email: leknkl@gmail.com

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hà

- SĐT: 0368259739

- Email: hatp71@yahoo.com

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...