Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu trực báo UBND huyện quý 1/2023 Năm 2023 Ngày 12/04/2023 Xem chi tiết
2 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
3 Báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm Năm 2022 Xem chi tiết
4 Báo cáo thanh tra, tiếp công dân Năm 2022 Xem chi tiết
5 Đề án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 2022-2025 Năm 2022 Xem chi tiết
6 Báo cáo phục vụ giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Năm 2022 Xem chi tiết
7 Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
8 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri Năm 2022 Xem chi tiết
9 Báo cáo quyết toán ngân sách 2021 Năm 2022 Xem chi tiết
10 Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí Năm 2022 Xem chi tiết
11 Dự kiến kế hoạch đầu tư công 2023 Năm 2022 Xem chi tiết
12 Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Năm 2022 Xem chi tiết
13 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
14 Kế hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Xem chi tiết
15 CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2025 Năm 2022 Xem chi tiết
16 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021 Năm 2022 Xem chi tiết
17 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2022 Năm 2022 Xem chi tiết
18 Kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham gia các môn thể thao và dự Khai mạc Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2021-2022 Năm 2022 Xem chi tiết
19 Chương trình cuộc họp Năm 2022 Xem chi tiết
20 Đề án xây dựng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - huyện trung du miền núi vùng duyên hải miền Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 Năm 2022 Xem chi tiết