Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 Năm 2022 Ngày 14/4/2022 Xem chi tiết
2 Kế hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
3 CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2025 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
4 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
5 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
6 Kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham gia các môn thể thao và dự Khai mạc Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2021-2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
7 Chương trình cuộc họp Năm 2022 Ngày 14/4/2022 Xem chi tiết
8 Đề án xây dựng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - huyện trung du miền núi vùng duyên hải miền Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
9 Kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh cây Măng Cụt Tiên Phước năm 2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
10 Tổng hợp một số nội dung báo cáo đề xuất giải quyết của các ngành, địa phương và một số vấn đề gợi ý thảo luận tại Hội nghị trực báo Năm 2022 Ngày 14/4/2022 Xem chi tiết
11 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Măng Cụt Tiên Phước lần thứ nhất năm 2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
12 Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 17-CTr/HU ngày 20/10/2021 của Huyện ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao huyện Tiên Phước giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
13 Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết