Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
2 Báo cáo thanh tra, tiếp công dân Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
3 Đề án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 2022-2025 Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
4 Báo cáo phục vụ giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
5 Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
6 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
7 Báo cáo quyết toán ngân sách 2021 Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
8 Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
9 Dự kiến kế hoạch đầu tư công 2023 Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
10 Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Năm 2022 Ngày 20/6/2022 Xem chi tiết
11 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 Năm 2022 Ngày 14/4/2022 Xem chi tiết
12 Kế hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện năm 2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
13 CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2025 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
14 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
15 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
16 Kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham gia các môn thể thao và dự Khai mạc Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2021-2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
17 Chương trình cuộc họp Năm 2022 Ngày 14/4/2022 Xem chi tiết
18 Đề án xây dựng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - huyện trung du miền núi vùng duyên hải miền Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
19 Kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh cây Măng Cụt Tiên Phước năm 2022 Năm 2022 Ngày 07/3/2022 Xem chi tiết
20 Tổng hợp một số nội dung báo cáo đề xuất giải quyết của các ngành, địa phương và một số vấn đề gợi ý thảo luận tại Hội nghị trực báo Năm 2022 Ngày 14/4/2022 Xem chi tiết