Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 85 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
111/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
114/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
95/NQ-HĐND 17/08/2023 Đang có hiệu lực
96/NQ-HĐND 17/08/2023 Đang có hiệu lực
94/NQ-HĐND 17/08/2023 Đang có hiệu lực
97/NQ-HĐND 17/08/2023 Đang có hiệu lực
87/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
84/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
91/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
93/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
90/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
86/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
85/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
89/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
83/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
92/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
88/NQ-HĐND 21/07/2023 Đang có hiệu lực
81/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
78/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
82/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
80/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
77/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
79/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
76/NQ-HĐND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
69/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực