Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Thị Thanh
Bà Phan Thị Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

thanhpt5@quangnam.gov.vn
2 Phạm Thị Hồng Vy
Bà Phạm Thị Hồng Vy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

vypth@quangnam.gov.vn
3 Phạm Việt Hậu
Ông Phạm Việt Hậu

Chức vụ: Trưởng phòng

haupv1@quangnam.gov.vn
4 Ngô Việt Cường
Ông Ngô Việt Cường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

cuongnv5@quangnam.gov.vn
5 Võ Văn Hòa
Ông Võ Văn Hòa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

hoavv1@quangnam.gov.vn
6 Trương Thị Hoài Hương
Bà Trương Thị Hoài Hương

Chức vụ: Văn thư, Văn phòng

huongtth@quangnam.gov.vn
7 Tăng Ngọc Đức
Ông Tăng Ngọc Đức

Chức vụ: Trưởng Phòng

ductn2@quangnam.gov.vn
8 Đoàn Văn Dũng
Ông Đoàn Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

dungdv6@quangnam.gov.vn
9 Nguyễn Thị Sáu
Bà Nguyễn Thị Sáu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

saunt4@quangnam.gov.vn
10 Trần Thanh Hải
Ông Trần Thanh Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

haitt6@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Mẫn
Ông Nguyễn Ngọc Mẫn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

mannn1@quangnam.gov.vn
12 Nguyễn Thị Lan
Bà Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

lannt7@quangnam.gov.vn
13 Mai Huy
Ông Mai Huy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách

huym1@quangnam.gov.vn
14 Nguyễn Văn Hiệp
Ông Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

hiepnv5@quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Hoàng Sa
Ông Nguyễn Hoàng Sa

Chức vụ: Văn thư, Văn phòng

sanh@quangnam.gov.vn
16 Hồ Công Luận
Ông Hồ Công Luận

Chức vụ: Trưởng phòng

luanhc1@quangnam.gov.vn
17 Nguyễn Thị Yên
Bà Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Văn thư, Văn phòng

yennt10@quangnam.gov.vn
18 Trần Hữu Phước
Ông Trần Hữu Phước

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

phuocth3@quangnam.gov.vn
19 Đoàn Văn Công
Ông Đoàn Văn Công

Chức vụ: Trưởng phòng

congdv@quangnam.gov.vn
20 Ngô Thị Bích Khuyên
Bà Ngô Thị Bích Khuyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

khuyenntb1@quangnam.gov.vn
21 Nguyễn Thái Hòa
Ông Nguyễn Thái Hòa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

hoant17@quangnam.gov.vn
22 Cao Xuân An
Ông Cao Xuân An

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

ancx@quangnam.gov.vn
23 Phan Tấn Quang
Ông Phan Tấn Quang

Chức vụ: Chánh Thanh tra

quangpt2@quangnam.gov.vn
Dữ liệu đang được cập nhật...