Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Văn Đốc
Ông Phạm Văn Đốc

Chức vụ: Bí Thư Huyện ủy

docpv@quangnam.gov.vn
2 Phan Văn Dương
Ông Phan Văn Dương

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

duongpv1@quangnam.gov.vn
3 Trầm Quế Hương
Ông Trầm Quế Hương

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

huongtq@quangnam.gov.vn
4 Phạm Văn Đốc
Ông Phạm Văn Đốc

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

docpv@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Minh Xinh
Ông Nguyễn Minh Xinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

xinhnm1@quangnam.gov.vn
6 Trần Thị Thu Ba
Bà Trần Thị Thu Ba

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tẽ - Xã hội

thubatran777@gmail.com
7 Nguyễn Khánh
Ông Nguyễn Khánh

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

khanhtoan1969@gmail.com
8 Lê Thống Nhất
Ông Lê Thống Nhất

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

nhatlt2@quangnam.gov.vn
9 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

dungnv13@quangnam.gov.vn
10 Trầm Quế Hương
Ông Trầm Quế Hương

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

huongtq@quangnam.gov.vn
11 Phùng Văn Huy
Ông Phùng Văn Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

huypv1@quangnam.gov.vn
12 Nguyễn Hùng Anh
Ông Nguyễn Hùng Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

anhnh2@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Chính
Ông Nguyễn Chính

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện

chinhn@quangnam.gov.vn
14 Nguyễn Thị Thu Hà
Ông Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

hatp71@yahoo.com
15 Võ Ngọc Lễ
Ông Võ Ngọc Lễ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

leknkl@gmail.com
16 Lê Thị Kim Dung
Bà Lê Thị Kim Dung

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Văn phòng

dung32k9@gamil.com
17 Trần Thị Ngọc Hà
Bà Trần Thị Ngọc Hà

Chức vụ: Chánh Văn phòng

tranngocha82@gmail.com
18 Hoàng Anh Tuấn
Ông Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

anhtuantienchau@gmail.com
19 Dương Thị Thúy
Bà Dương Thị Thúy

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

duongthuy.tp255@gmail.com
20 Lê Thị Thảo
Bà Lê Thị Thảo

Chức vụ: Chánh Văn phòng

thaolt6@quangnam.gov.vn
21 Đoàn Viết Bình
Ông Đoàn Viết Bình

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

binhdv@quangnam.gov.vn
22 Hoàng Thị Ngân
Bà Hoàng Thị Ngân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

nganht@quangnam.gov.vn
23 Phạm Hoàng Thương
Bà Phạm Hoàng Thương

Chức vụ: Văn thư

thuongph1@quangnam.gov.vn
24 Đào Thị Thu Hiền
Bà Đào Thị Thu Hiền

Chức vụ: Văn thư

hiendtt3@quangnam.gov.vn
25 Thái Công Cần
Ông Thái Công Cần

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách

cantc@quangnam.gov.vn
Dữ liệu đang được cập nhật...