Tìm kiếm

Tìm thấy 9 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND huyện năm 2024 2024
2 Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023
3 Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023
4 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 2022
5 Tình hình thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch năm 2020 2020
6 Tình hình thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 2019
7 Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019
8 Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019
9 Quyết toán thu chi ngân sách năm 2017 2018
Dữ liệu đang được cập nhật...