Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

TÀI LIỆU HỌP HĐND HUYỆN

* TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND HUYỆN TIÊN PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

TÊN NỘI DUNG TÀI LIỆU


FILE TẢI VỀ

1

Giấy mời dự kỳ họp thứ 12

 gm168hdnd.pdf

2

- Chương trình kỳ họp
- Nội dung gợi ý thảo luận tại kỳ họp

 chuongtrinhkyhop.pdf
noi dung goi y.pdf

3

 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

bao cao KTXH 6 thang đầu năm 2020.doc

4

 Báo cáo thực hiện thu - chi ngân sách, danh mục đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2020

 bc161h.pdf

5

 Báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2019

 bc163h.pdf

6

 Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020

 bc143h.pdf

7

 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020

 bc155h.pdf

 8

 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 bc lãng phí.pdf

 9

 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện về Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025

bc157h.pdf

 10

 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện về Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao huyện Tiên Phước giai đoạn 2014-2020

 bc159h.pdf

11 

 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND huyện về Đề án bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng huyện Tiên Phước giai đoạn 2011-2020

 bc158h.pdf

 12

 Báo cáo công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020

 bc174vks.pdf

13 

 Báo cáo tình hình thực hành quyền công tố và kết quả kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020

 bc115ta.pdf

 14

 Báo cáo tình hình kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2020

 bc84tha.pdf

 15

 Báo cáo tình hình hoạt động tham gia xây dựng Chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020

 báo cáo mặt trận.pdf

 16

 Phiếu đăng ký chấp vấn

 chap van.pdf

17 

 Phiếu đăng ký phát biểu

 phat bieu.pdf

 18

- Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
- Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

 NQ phe duyet QTNSNN nam 2019 (1).doc
tr168h.pdf

19 

 Dự thảo Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2020

 NQ bo sung KTXH 6 THANG 2020.doc

 20

 - Dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của HDND huyện Tiên Phước năm 2021
Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021

 nghi quyet hd.pdf

tr26hd.pdf

 21

 Các báo cáo của Ban KT-XH
- Thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019
- Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện
- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
- Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện
- Báo cáo thẩm tra tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
- Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/12/2011 của HĐND huyện
- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

 
bc172hd.pdf
bc173h.pdf

bc174hd.pdf

bc169hd.pdf

bc177hd.pdf

bc170hd.pdf

bc171h.pdf


bc178h.pdf

 22

 Các Báo cáo của Ban Pháp chế
- Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
- Báo cáo Tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

 
bc175h.pdf

bc176h.pdf

23 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

bc168hd.pdf 

 24

- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 
- Dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung UV UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 
- Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 

to trinh 170h.pdf 

dt ng bau.pdf

tr148h.pdf

dt ng mien.pdf

 25

 - Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tiên Phước
- Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021
- Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết.

 bc174ubh.pdf
danh muc 2021.xls

dt ng dau tu cong.pdf

nghi quyet dau tu cong.xls


Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)