Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

* Quyết định triệu tập (tải file)

* Chương trình Kỳ họp (tải file)

* Giấy mời họp (tải file)

I. Văn bản của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện

1. Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2021, chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện (tải file)

2. Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện năm 2020 (tải file)

3. Chương trình Giám sát của HĐND huyện năm 2022.

4. Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2021, chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện (tải file);

5. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KT-XH huyện: tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2021 (tải file); thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 và Phương án điều chỉnh cân đối ngân sách địa phương sau khi thực hiện cắt giảm và tiết kiệm theo dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (tải file); Quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 (tải file); Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2021 (tải file); Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (tải file) và các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách do UBND huyện trình bày: Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file); Đề án Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn năm 2021-2023 (tải file); Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Tiên Hiệp thành trường Mẫu giáo Tiên Hiệp (tải file).

6. Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2021, chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện;

7. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế: tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Toà án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2021 trên lĩnh vực nội chính (tải file) và các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách do UBND huyện trình bày về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tải file).

II. Văn bản do UBND huyện chuẩn bị

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KT –XH, ANQP 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2021 (tải file); dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2021 (tải dự thảo Nghị quyết);

2. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2021 (tải file);

3. Báo cáo về tình hình thu - chi ngân sách nhà nước, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2021 (tải file)

4. Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (tải file) và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (tải file)

5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (tải file)

6. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (tải file)

7. Báo cáo tình hình phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (tải file)

 8. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (tải file)

 9. Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)

10. Báo cáo Phương án điều chỉnh cân đối ngân sách địa phương sau khi thực hiện cắt giảm và tiết kiệm theo dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (tải file)

11. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn năm 2021-2023 (tải file Tờ trình, tải Đề án, tải dự thảo Nghị quyết)

III. Văn bản do các cơ quan liên quan chuẩn bị

1. Báo cáo Công tác xét xử và thi hành án trên địa bàn huyện 06 đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021- Toà án nhân dân huyện (tải file)

2. Báo cáo Tình hình thực hành quyền công tố và kết quả kiểm sát hoạt động tư pháp 06 đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 - Viện Kiểm sát nhân dân huyện (tải file)

3. Báo cáo Kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn 06 đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 - Chi cục Thi hành án dân sự huyện (tải file)

4. Thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng Chính quyền trong 06 đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 - Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (tải file)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI, KHÓA XII, NHIỀM KỲ 2021-2026

I. VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Giấy mời Kỳ họp (tải file)

2. Quyết định triệu tập đại biểu (tải file)

3. Chương trình Kỳ họp (tải file)

4. 
Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế làm việc của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)

5. Tờ trình đề nghị ban hành Nội quy Kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)

6. Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)

II. VĂN BẢN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; Nội quy Kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các Nghị quyết liên quan (Tải file 1, Tải file 2)

2. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện; Báo cáo danh mục, thực trạng và đề xuất chủ trương giải quyết đối với các công trình XDCB ngoài doanh mục, công trình có mức vốn vượt kế hoạch vốn của Nghị quyết HĐND huyện và các Nghị quyết liên quan (tải file)

III. VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN

1.Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện (tải file)

2. Báo cáo danh mục, thực trạng và đề xuất chủ trương giải quyết đối với các công trình XDCB ngoài doanh mục, công trình có mức vốn vượt kế hoạch vốn của Nghị quyết HĐND huyện (tải file)

3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện (tải file)

4. Dự thảo Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026 (NGÀY 21/6/2021)

1. Quyết định triệu tập kỳ họp (tải file)
2. Giấy mời kỳ họp (tải file)
3. Chương trình kỳ họp (tải file)
4. Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 04/6/2021 của Ủy ban Bầu cử Tiên Phước về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)
5. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)
6. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)
7. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (tải file)

TÀI LIỆU HỌP HĐND HUYỆN KHÓA xi, NHIỆM KỲ 2016-2021

* TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17, HĐND HUYỆN TIÊN PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021 (tổ chức vào ngày 5/5/2021)

I. VĂN BẢN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Quyết định triệu tập kỳ họp (tải file)

2. Chương trình kỳ họp (tải file)

3. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban KT-XH khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (tải file)

II. VĂN BẢN UBND HUYỆN

1. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C khắc phục thiệt hại sau bão, lũ năm 2020 trên địa bàn huyện (tải file)

2. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện (tải file)

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện (tải file)

4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình nhóm C khắc phục thiệt hại sau bão, lũ năm 2020 trên địa bàn huyện  (tải file)


IV. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 17 (tải file)

2. Dự thảo Nghị quyết 
Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (tải file)

3. Dự thảo Nghị quyết 
Quyết định chủ trương đầu tư các công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện năm 2021 (tải file)

4. Dự thảo Nghị quyết 
Quyết định chủ trương đầu tư một số công trình nhóm C khắc phục thiệt hại sau bão, lũ trên địa bàn huyện (tải file)

5. Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư 
các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2021 (tải file)

 


* TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 1
6, HĐND HUYỆN TIÊN PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021 (tổ chức vào ngày 16/4/2021)

I. VĂN BẢN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Kế hoạch tổ chức Kỳ họp (tải file)

2. Giấy mời tổ chức kỳ họp (tải file)

3. Quyết định triệu tập Kỳ họp (tải file)

4. Văn bản giao chuẩn bị nội dung tham luận tại Kỳ họp (tải file)

5. Chương trình kỳ họp (tải file)

6. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ 2021-2026 ( tải file)

7. Báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển du lịch huyện Tiên Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện (tải file)

8. Báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển thủy lợi huyện Tiên Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của UBND huyện (tải file)

9. Báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện về phát triển Thương mại – Dịch vụ huyện Tiên Phước giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện (tải file)

10. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ 2021-2026 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (tải file)

11. Báo cáo kết quả thẩm tra về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ 2021-2026 của UBND huyện, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện (tải file 1, tải file 2)

12. Báo cáo thẩm tra Đề án, Tờ trình, Nghị quyết giải thể Phòng Y tế chuyển giao chức năng về Văn phòng HĐND&UBND huyện (tải file)

13. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ 2021-2026 của Ban Pháp chế HĐND huyện (tải file)


II. VĂN BẢN UBND HUYỆN

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển du lịch huyện Tiên Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (tải file)

2. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND huyện về Quy hoạch phát triển thủy lợi huyện Tiên Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tải file)

3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện về phát triển Thương mại – Dịch vụ huyện Tiên Phước giai đoạn 2016-2020 (tải file)

4. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ 2021-2026 của UBND huyện (tải file)

5. Tờ trình, Đề án, giải thể Phòng Y tế, chuyển giao chức năng về Văn phòng HĐND&UBND huyện (tải file)

6. Dự thảo Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế chuyển giao chức năng về Văn phòng HĐND&UBND huyện
(tải file)

III. VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN

1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ 2021-2026 của Tòa án nhân dân huyện (tải file)

2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ 2021-2026 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện (tải file)

IV. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết Kỳ họp (tải file)

2. Nghị quyết giải thể Phòng Y tế (tải file)

3. Nghị quyết 
Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến (tải file)
* TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 1
5, HĐND HUYỆN TIÊN PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021 (tổ chức vào ngày 09/03/2021)


1. Quyết định triệu tập kỳ họp (tải file)
2. Giấy mời tổ chức kỳ họp (tải file)
3. Chương trình kỳ họp (tải file)
4. Tờ trình giới thiệu nhân sự (tải file)
5. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện (tải file)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)