Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày đăng: 10:48 | 09/04 Lượt xem: 17565

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác vận động và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tiên Phước được triển khai thực hiện nghiêm túc, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện, tranh chấp trong nhân dân ở một số nơi vẫn còn kéo dài, chưa giải quyết kịp thời, tội phạm trộm cắp, đánh bạc, ma túy, có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất và mức độ, nhất là tình hình thanh niên nghiện ma túy gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Trước bối cảnh đó, thực hiện yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Công an huyện Tiên Phước xác định rõ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.  Lực lượng Công an huyện Tiên Phước đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”… Đồng thời, nghiên cứu xác định những nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, đặc thù cần tập trung củng cố, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  để huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo An ninh trật tự.

Các chiến sĩ công an Tiên Phước nhận quyết định thăng cấp bậc hàm

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, dân tộc vi phạm pháp luật; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Công an tỉnh Quảng Nam về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chỉ thị 11-CT/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”.

Thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Công an huyện thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc ký kết phối hợp  đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó chú trọng củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Thắp sáng đường quê” tại Tiên Kỳ, Tiên Cảnh; Mô hình “Tiếng mõ an ninh” tại xã Tiên Cẩm, Tiên Thọ, Tiên Lập và thị trấn Tiên Kỳ, có 100% hộ gia đình tham gia. Hội Phụ nữ nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ không có con hư hỏng”. Các trường học duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình “Tự quản trong học sinh, không để ma túy xâm nhập vào học đường”, “Cổng trường an toàn giao thông”. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần dân chủ trong nhân dân. Hội Nông dân xây dựng 2.504 hội viên nông dân nòng cốt ở cơ sở, xây dựng “Câu lạc bộ an ninh trật tự” tại xã Tiên Cảnh. Hội Cựu chiến binh  chọn mỗi xã 1 thôn để xây dựng điểm “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Công an huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của 157 Tổ an ninh nhân dân, 42 dòng tộc tự quản phối hợp với tổ hòa giải ở các thôn, khối phố, kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn nhỏ xảy ra ở địa bàn, duy trì hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại cơ sở nhằm từng bước xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.


Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lực lượng công an huyện Tiên Phước

 Công tác phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục quần chúng; kết hợp hình thức họp dân ở thôn, khối phố với nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức đoàn, hội; gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời tăng thời lượng và cải tiến nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tuyên truyền bằng hình thức trực quan. Nội dung của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  luôn gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”; phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, địa phương, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự.  Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin, báo cáo có giá trị tố giác về tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật… phục vụ cho công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ hằng năm trên 80%.

 

Để công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ  ngày càng đi vào chiều sâu và có tính tự giác cao. Công an huyện Tiên Phước tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào dịp 19/8 hằng năm. Trong các năm 2013, 2014 thu hút được 11.387  cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào “Ngày hội  Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo được dấu ấn đậm nét của không khí ngày Hội; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và nhân dân tạo tiền đề phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự.

 

Tập trung công tác xây dựng lực lượng Công an xã, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  – Công an nhân dân  vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và cuộc vận động “Công an nhân dân  chấp hành nghiêm điều lệnh;  xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; đặc biệt chỉ đạo Công an các xã, thị trấn hằng năm phối hợp với Ủy ban mặt trận  các xã, thị trấn tổ chức tốt các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.   

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  trên địa bàn huyện còn những tồn tại hạn chế: Lực lượng nòng cốt ở cơ sở có lúc, có nơi chưa chủ động làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  chưa đồng đều; khó khăn trong việc huy động các nguồn lực tài chính để vận động, nuôi dưỡng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chưa thực sự chủ động, thường xuyên dẫn đến chất lượng của phong trào đạt hiệu quả chưa cao.

 

Trong những năm đến, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, nhưng tình hình chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế, hình thành những tập hợp lực lượng mới. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và hình thái chính trị mới. Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn; tuy ít có khả năng xảy ra chiến tranh, xung đột lớn, nhưng xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố sẽ gia tăng, không loại trừ khả năng xảy ra đột biến.


Một buổi tối tuần tra của công an huyện

Từ tình hình trên,  nhiệm vụ  công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2015 - năm tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng Tiên Phước và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc, đòi hỏi phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; kịp thời phát hiện, triệt xóa các nhóm tội phạm và các tệ nạn xã hội. Để đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự  nêu trên, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  là khâu đột phá, đồng thời là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  như sau:

 

Một là, xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  là sự tham gia tự giác, có tổ chức của các tầng lớp nhân dân do Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội với lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn phải xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương, đơn vị; hằng năm đề ra Chương trình, Kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 quy định xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, gắn với thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

Hai là,  chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động, tập hợp rộng rãi khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia các phong trào cách mạng của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ huyện với Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc  trong thời kỳ mới”… để huy động các hội viên, đoàn viên các tổ chức tham gia vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm tình hình kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bất hòa trong nhân dân, tuyệt đối không được để xảy ra điểm nóng.

 

Ba là, đi đôi với công tác phát động phong trào phải đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc để nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên duy trì và tổ chức phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn dân cư, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phát động phong trào phù hợp với trình độ dân trí, phong tục, tập quán của từng địa bàn. Củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, giáp ranh (Phú Ninh, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

Bốn là, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở vững mạnh đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung xây dựng các mô hình “Tự quản, tự phòng, tự hòa giải, tự bảo vệ” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  để tạo thành điểm sáng, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tin tưởng và tự giác tham gia góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự  ở địa phương.  Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình đã xây dựng và nghiên cứu mới mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó cần tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể, tham gia tích cực của nhân dân đồng thời gắn với các phong trào cách mạng khác, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt cơ sở vững mạnh làm chỗ dựa cho nhân dân mạnh dạn phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm.

 

Năm là, tổ chức thực hiện hiệu quả Thông tư số 67/2012/TT-BCA của Bộ Công an về Quy định trách nhiệm giữa Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  và Thông tư số 08/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về tổ chức hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chế độ, chính sách động viên khen thưởng kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân khi tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc.

Tác giả: Đại tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)