Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

10 năm xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Phước

Ngày đăng: 15:28 | 08/02 Lượt xem: 51

Qua 10 năm (2010 - 2020) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, huyện Tiên Phước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới. Tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình, phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới đến năm 2022.

Xây dựng Nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp

Năm 2010, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Tiên Phước có điểm xuất phát rất thấp; bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn chỉ đạt 2,2 tiêu chí/xã; chưa có xã đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch; chưa có xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông; chỉ có 1 xã đạt tiêu chí hộ nghèo; 2 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động việc làm; thu nhập bình quân đầu người đạt rất thấp 7,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao 26,7%; kết cấu hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực tạo bước đột phá

Nhận thấy được tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày  04/6/2010 và Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/9/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các Chương trình, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo, điều hành chương trình; đã đưa mục tiêu Chương trình nông thôn mới vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện.

      

Mô hình các tuyến đường tự quản sáng-xanh-sạch-đẹp được triển khai đồng bộ

Trong 10 năm qua (2010 - 2020), với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền; tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của mặt trận, các hội đoàn thể đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn trong triển khai thực hiện chương trình.  Cùng với cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh đối với chương trình nông thôn mới, ngân sách huyện đã ưu tiên bố trí và lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án thực hiện chương trình.

Qua 10 năm, tổng ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình 1.420 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp chương trình Nông thôn mới 135 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện các Tiêu chí nông thôn mới 1.285 tỷ đồng. Đã vận động được nguồn lực trong dân hiến đất, cây trồng có giá trị, vật kiến trúc và đóng góp của doanh nghiệp, con em Tiên Phước xa quê tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của quê hương. 

Đến nay, chương trình xây dựng Nông thôn mới đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Có 10/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tiên Hiệp đã thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân 17,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 13 tiêu chí, phấn đấu đến 2022 có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay cơ bản đạt 4/9 tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí chỉ đạo điều hành; tiêu chí an ninh trật tự; tiêu chí Quy hoạch; tiêu chí điện), phấn đấu năm 2021 đạt thêm 4 tiêu chí (tiêu chí Thủy lợi;  tiêu chí Sản xuất; tiêu chí Môi trường; tiêu chí y tế văn hóa giáo dục) và đến năm 2022 đạt 9/9 tiêu chí. Về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có 12/85 thôn được công nhận đạt chuẩn. Trong đó Làng Lộc Yên là một trong những điển hình trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, không gian văn hóa làng, phát triển du lịch.

Trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ của chương trình, kết hợp linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn khác và tích cực vận động nguồn lực trong nhân dân, huyện đã tập trung đầu tư các công trình trọng điểm và công trình thiết yếu, mang tính bức xúc phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh trên địa bàn. Đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện đã thay đổi rõ nét, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn có bước phát triển tương đối đồng bộ nhất là ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các thôn đã được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có 14/14 xã hoàn thành công tác lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xã nông thôn mới, phê duyệt đề án xây dựng xã nông thôn mới và phê duyệt đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông cơ bản đã được nhựa hóa, cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến nay đã bê tông hóa và nhựa hóa 110/150 km đường ĐH, đạt tỷ lệ 73%, bê tông hóa 113/151 km đường ĐX, đạt tỷ lệ 75% và 199/343 km đường thôn xóm, đạt tỷ lệ 58%. Mức độ kết nối giao thông giữa đường ĐX, ĐH với đường ĐT, đường Quốc lộ trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Về thủy lợi, xây dựng 7 hồ chứa, 143 đập dâng, 5 trạm bơm, 19 km kênh mương, diện tích tưới chủ động đạt 52%. Hệ thống điện, đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%. Cơ sở vật chất trường học được chú trọng đầu tư, nâng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 39/45 trường. Cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao xã, khu thể thao thôn, thuận lợi để sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại các xã, các thôn. Hạ tầng thương mại nông thôn được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp 7 chợ  và điểm buôn bán tập trung 14/14 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về chợ. Công tác đưa thông tin về nông thôn cũng được chú trọng, xây mới và nâng cấp 14/14 Trạm truyền thanh xã, thông tin đến được với đa số người dân nông thôn. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở nông thôn được hỗ trợ, lồng ghép từ nhiều chương trình, dự án như hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đến nay huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát, 14/14 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư.

Về kinh tế và tổ chức sản xuất, huyện Tiên Phước khi xây dựng nông thôn mới, xác định nhóm tiêu chí này quan trọng hàng đầu. Nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Qua 3 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 đạt kết quả. Tổng diện tích vườn toàn huyện hiện nay 5.882 ha, tăng 3.432 ha so với năm 2010. Trong đó vườn được cải tạo chỉnh trang cơ cấu cây trồng hợp lý, hiệu quả tăng lên 3.984 ha, chiếm tỷ lệ 68%. Toàn huyện có 549 mô hình trồng cây ăn quả, 110 mô hình trồng Tiêu Tiên Phước từ 100 choái đến 1.000 choái. Giá trị thu nhập từ kinh tế vườn tăng bình quân 60 triệu/ha (năm 2015) lên 120 triệu/ha (năm 2019). Thu nhập từ kinh tế vườn tăng bình quân 30 triệu/hộ (năm 2015) lên 50 triệu/hộ (năm 2019). Nhiều mô hình trồng cây ăn quả, cây đặc sản chiến lược cho thu nhập cao tương đối bền vững như: mô hình trồng Tiêu Tiên Phước đạt 1 tỷ đồng/ha/năm; mô hình trồng Sầu riêng 500 triệu/ha/năm; mô hình trồng Măng cụt 450 triệu/ha/năm; mô hình trồng Thanh trà 300 triệu/ha/năm; mô hình trồng lòn bon 250 triệu/ha/năm; mô hình trồng cam, mô hình trồng chuối 300 triệu/ha/năm. Tỷ trọng kinh tế vườn đến năm 2020 đạt 390.412 triệu đồng, chiếm 35,7% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Từng bước tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất cây ăn quả, vùng nguyên liệu tại chỗ thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP, phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.

Về phát triển kinh tế tập thể, HTX, đến nay toàn huyện có 39 HTX nông nghiệp hoạt động theo luật HTX năm 2012. Nhiều HTX, THT đã liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất nông sản hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thể hiện được vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ phát triển. Thực tế đã có nhiều mô hình sản xuất gắn với hợp tác, liên kết, tiêu thụ nông sản hàng hóa có hiệu quả. Đặc biệt giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển HTX và thực hiện chương trình OCOP đạt thành tích nổi bật, được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó góp phần thực hiện hoàn thành hai tiêu chí quan trọng nhất trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới là tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo.   Với thành tích đạt được, cán bộ và Nhân dân huyện Tiên Phước được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua về cơ bản là đáng mừng, song vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế; kết cấu hạ tầng chưa hoàn thiện, nhất là các xã chưa đạt chuẩn, điều kiện sống của người dân được cải thiện nhưng còn chậm, thiếu bền vững khi gặp thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường; một số nơi việc xây dựng nông thôn mới chưa thực chất, còn hình thức, vai trò tham  gia của cộng đồng dân cư chưa thật sự được phát huy; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa mạnh, mới làm điểm, số khu dân cư có cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp chưa nhiều; công tác chuyển giao, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, cơ giới hóa, dồn điền đổi thửa, quy hoạch xây dựng vùng sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị nhằm tăng giá trị trên 1 ha canh tác, tăng giá trị sản phẩm chưa mạnh; công tác chỉ đạo thực hiện chương trình có nơi có lúc thiếu tính quyết liệt, có xã đã đạt chuẩn để rớt tiêu chí.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu thực hiện thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2022 và phấn đấu  năm 2030 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, trong giai đoạn 2021 - 2022, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn và toàn dân trong huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới đối với 11 xã đã đạt chuẩn; xây dựng 3 xã Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng 20 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025. Về thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, tiếp tục củng cố giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả các tiêu chí chưa đạt. Với khối lượng công việc lớn, thời gian tương đối ngắn, cả hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã, đến thôn tiếp tục vào cuộc quyết liệt cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2022 mà Nghị quyết Huyện ủy và Quyết định, Kế hoạch của UBND huyện đã đề ra. Tập trung những nội dung chủ yếu:

Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức đến tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tổ chức quán triệt tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự quyết tâm đồng thuận, chung sức đồng lòng của người dân trong triển khai thực hiện chương trình. Tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn và nguồn lực của các sở, ban, ngành của tỉnh, các ngành phụ trách tiêu chí huyện nông thôn mới. Kiện toàn BCĐ các cấp, BQL nông thôn mới xã, VPĐP nông thôn mới huyện hoạt động hiệu quả.

Huy động nguồn lực đầu tư trực tiếp của chương trình, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, đề án, vận động các tổ chức, cá nhân, người con xa quê. Đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia góp công, góp của, góp ý tưởng, hiến đất, vật kiến trúc… để thực hiện hoàn thành, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công trình trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, thương mại, trường học, thiết chế văn hóa, thể thao… trên địa bàn huyện; kết nối hạ tầng nông thôn với hạ tầng đô thị.

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhất là thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, cơ giới hóa, để tăng năng suất, sản lượng, giảm chi phí, hạ giá thành tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống nông dân. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của các HTX, thúc đẩy việc liên kết hợp tác, hình thành các mô hình sản xuất phù hợp, các chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ đối với sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương theo hướng chế biến sâu. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, hoàn thiện cơ sở vật chất, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải gắn với phong trào khu dân cư tự quản về môi trường. Đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn với bảo tồn phát huy giá trị truyền thống văn hóa; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; điển hình về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng vườn mẫu gắn với du lịch sinh thái làng quê; có kinh tế hộ phát triển, có mô hình sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở thành Làng quê đáng sống.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đổi mới công đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Nông thôn mới, đảm bảo chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, có tâm huyết đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, theo hướng thực chất, khách quan, khoa học, hiệu quả; kịp thời phát hiện chấn chỉnh thiếu sót và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.

Phát huy kết quả đạt được, với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn và của toàn dân trong huyện, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, chắc chắn chương trình nông thôn mới của huyện Tiên Phước trong những năm đến có nhiều chuyển biến, khởi sắc, đạt  mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, đáp ứng được yêu cầu của Tỉnh, mong đợi của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và toàn thể nhân dân huyện nhà.

Tác giả: Trầm Quế Hương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Nguồn tin: Bản tin Tiên Phước

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)