Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Một số kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2019 và giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian đến

Ngày đăng: 16:13 | 07/11 Lượt xem: 125

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tiên Phước, cơ quan tham mưu cho UBND huyện về công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đã luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; bám sát định hướng công tác PBGDPL của Trung ương, của tỉnh, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, kịp thời tham mưu, tư vấn cho UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các văn bản pháp luật đã được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL được quan tâm. Từ năm 2015 đến 2019, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ PBGDPL của từng giai đoạn, từng năm, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành 22 kế hoạch, 04 công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoàn thể và địa phương về thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật một cách kịp thời, đầy đủ. Từ đó hiệu quả PBGDPL trên địa bàn huyện tăng lên rõ rệt.

Cùng với công tác chỉ đạo, điều hành, việc kiện toàn, củng cố nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PBGDPL hằng năm. Trong 5 năm, từ năm 2015 đến nay đã 3 lần kiện toàn, củng cố Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, hiện nay Hội đồng Phối hợp PBGDPL có 26 thành viên do Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch hội đồng, Trưởng Phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực và cơ cấu thành viên là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đội ngũ báo cáo viên (BCV) pháp luật của huyện cũng được củng cố, hiện có 26 người, đảm bảo các ngành, lĩnh vực, đoàn thể đều có báo cáo viên pháp luật của ngành, lĩnh vực đoàn thể mình. Đội ngũ tuyên truyền viên (TTV) pháp luật và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn được củng cố hằng năm. Toàn huyện hiện có 193 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác PBGDPL tại địa phương. Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn được chú trọng. Thông qua các cuộc phổ biến văn bản pháp luật để trang bị kiến thức pháp luật mới cho BCV, TTV pháp luật, đã tổ chức 10 lớp kiến thức pháp luật mới cho 265 lượt BCV, TTV pháp luật; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 355 lượt BCV, TTV pháp luật; cử BCV, TTV tham gia 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức.

Do làm tốt công tác chỉ đạo, củng cố lực lượng PBGDPL nên công tác PBGDPL trong thời gian qua đã đạt được những kết quả cụ thể. Trong 5 năm, từ năm 2015 đến 2019 đã tổ chức 150 cuộc triển khai, phổ biến các văn bản Luật cho 11.188 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trên địa bàn huyện; tổ chức tại cấp xã 1.478 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho 94.012 lượt nhân dân (toàn huyện tăng 145,22% số cuộc, 171,6% số lượt người dự so với giai đoạn 2010-2015); cấp phát 31.200 tờ gấp pháp luật, 19.792 tài liệu pháp luật các loại khác (tăng hơn gấp 6,77 lần so với giai đoạn 2010-2015); tổ chức 57 cuộc thi tìm hiểu pháp luật lớn nhỏ với 118.540 lượt người tham gia (giai đoạn 2010-2015 không có thống kê); xây dựng 190 chương trình Pháp luật và đời sống trên sóng đài truyền thanh huyện (tăng 158,33% so với giai đoạn 2010-2015); thực hiện 1.316 lượt phát thanh trên đài truyền thanh cơ sở (tăng gấp 4,38 lần so với giai đoạn 2010-2015).

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được chỉ đạo, tổ chức đều khắp trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay toàn huyện tổ chức 137 hoạt động Ngày Pháp luật với nhiều hình thức phong phú như đối thoại pháp luật với nhân dân, chào cờ đầu tháng, thi tìm hiểu pháp luật…với 11.060 lượt người dự. Hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng rãi ( trước năm 2015 không có hoạt động Ngày Pháp luật).

Với những kết quả trên có thể khẳng định công tác PBGDPL từ năm 2015 đến nay đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đều khắp; nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL được quan tâm củng cố, bồi dưỡng; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được nâng cao về chất lượng, đa dạng về hình thức và đối tượng, đều khắp đến các địa bàn. Từ đó ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL từ năm 2015 đến nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Vai trò của một số thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL chưa được phát huy đồng bộ; đội ngũ làm công tác PBGDPL hoạt động không đồng đều, thiếu kỹ năng nên chất lượng không cao; tỷ lệ người dân được phổ biến pháp luật còn thấp; tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân vẫn còn diễn ra khá nhiều; công tác phối hợp với các đoàn thể trong PBGDPL còn thiếu cụ thể, đồng bộ.

Để công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Tiên Phước trong thời gian đến tiếp tục đạt được những hiệu quả, cần tập trung một số vấn đề sau:

- Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phải bám sát định hướng công tác PBGDPL của Trung ương, tỉnh; các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH của huyện để tham mưu, tư vấn cho UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sát với yêu cầu thực tế của huyện. Trong đó chú trọng việc PBGDPL phải gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

- Phát huy vai trò phối hợp của các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGGDPL huyện trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực và đối tượng do mình quản lý; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phải chủ động nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng để nâng cao chất lượng tuyên truyền.

- Xác định phương châm hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện là tập trung hướng về cơ sở. Theo đó, tập trung các nguồn lực để đưa hoạt động PBGDPL về địa bàn xã, thôn với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó huyện sẽ triển khai pháp luật trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã và quân dân chính cấp thôn; hỗ trợ biên soạn nội dung, tài liệu để UBND cấp xã thực hiện phổ biến pháp luật đến nhân dân.

- Cần lựa chọn những nội dung pháp luật mới, những vấn đề sửa đổi bổ sung để kịp thời phổ biến đến người dân; những nội dung pháp luật không mới nhưng thiết thực, gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân phải được thường xuyên phổ biến.

- Ngoài việc phổ biến pháp luật chung, đại trà cho các tầng lớp nhân dân thì còn tùy thuộc vào từng đối tượng đặc thù để xác định nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp. Trong đó chú trọng cho các đối tượng như người có công, người dân tộc thiểu số, người bị bạo lực gia đình, học sinh, người có hành vi vi phạm pháp luật…

- Hình thức PBGDPL phải đa dạng, lồng ghép, phối hợp triển khai với nhiều hình thức phong phú để người dân có nhiều kênh tiếp cận với các quy định của pháp luật. Trong đó cần tiếp tục phát huy hình thức đối thoại pháp luật với nhân dân; phổ biến pháp luật qua Cụm truyền thanh cơ sở, tờ rơi, tờ gấp; lồng ghép PBGDPL vào các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể; tổ chức tốt Ngày Pháp luật Việt Nam để hoạt động Ngày pháp luật thực sự trở thành ngày hội pháp luật trong nhân dân.

- Phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa các cơ quan thuộc khối nhà nước với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể CT-XH từ huyện đến cơ sở trong việc PBGDPL cho nhân dân, cho hội viên, đoàn viên thuộc các đoàn thể.

Trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quan tâm của UBND huyện, sự phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tiên Phước tiếp tục đạt được những phát triển tốt hơn, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới.

Tác giả: Hồ Công Luận - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)