Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phát biểu của đồng chí Hường Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện tại Đại hội Mặt trận huyện Tiên Phước khóa IX nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng: 7:50 | 22/04 Lượt xem: 774

            Kính thưa Đoàn Chủ tịch, các đồng chí và quý vị đại biểu!

Thay mặt UBND huyện, tôi xin gửi lời chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, chúc Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện nhà nhiệm kỳ 2014-2019 thành công tốt đẹp. Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội một số nội dung cơ bản về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Mặt trận trong nhiệm kỳ qua và những vấn đề trọng tâm của công tác phối hợp trong thời gian đến.

 Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận và các Đoàn thể. UBND huyện đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù trong điều kiện  kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện từ năm 2008 trở lại đây  bình quân hằng năm hơn 8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Số lượng và quy mô ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh tế rừng và chăn nuôi, những lợi thế của kinh tế nông nghiệp huyện nhà được tập trung đầu tư phát triển. Huyện được tỉnh chọn là  vùng trọng điểm về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Đã huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài cùng với phát huy nội  lực, đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều công trình kết cấu hạ tầng có ý nghĩa lớn. Góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Các dự án đầu tư, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, các đề án, quy hoạch đã được triển khai thực hiện. Qua 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng,  tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Số tiêu chí nông thôn mới ở các xã tăng đáng kể, đặc biệt là 3 xã điểm phấn đấu đến năm 2015 đạt 19/19 tiêu chí. Cùng với phát triển kinh tế, đã quan tâm đầu tư chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng trường chuẩn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa có những chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,7 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 14 triệu đồng/người/năm (năm 2013). Nhìn chung đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, giảm mạnh hộ nghèo, tăng hộ khá giả, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Trong đó mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ và có những đóng góp quan trọng. Thay mặt UBND huyện tôi xin gửi đến Đại hội  lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

 Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Mặt trận tổ quốc là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn nhất của nhân dân. Là cơ sở chính trị, là chỗ dựa vững chắc để chính quyền vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, tham gia quản lý kinh tế xã hội, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan Nhà nước là quan hệ phối hợp, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng thực hiện những nhiệm vụ chung, đúng với trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, ở huyện ta, các cấp Chính quyền đã phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, đạt được kết quả  đáng khích lệ:

1. Quán triệt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận của Đảng, các cấp Chính quyền trong huyện đã kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đem lại kết quả, tác dụng tích cực. Nhất là thực hiện các chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất, các chính sách chăm lo đến cuộc sống của nhân dân, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đến việc học hành và sức khỏe cho nhân dân, thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện, từ đó góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo thuận lợi cho các cấp chính quyền đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

2. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được tôn trọng và phát huy. UBND huyện đã phối hợp với Mặt trận triển khai cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tạo điều kiện để mặt trận  thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hiệp thương và giám sát các hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ và đúng luật, góp phần quan trọng vào  thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của các cấp, các ngành xây dựng  đã  được nhân dân và Mặt trận tham gia phản biện, đóng góp trước khi ban hành. Mặt trận và các đoàn thể đã góp phần tích cực trong công tác hòa giải giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ của nhân dân và giữa nhân dân với các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt là góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường chức năng giám sát của cộng đồng dân cư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. UBND huyện phối hợp với Mặt trận huyện hướng dẫn chỉ đạo chính quyền và mặt trận các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. Tại các buổi tiếp xúc cử tri UBND huyện đã giải trình, giải quyết, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri theo chức năng thẩm quyền. Đáp ứng được tâm tư nguyện vọng và củng cố niềm tin của nhân dân và cử tri đối với hệ thống chính trị.  Hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận cấp dưới  tổ chức và duy trì tốt các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật. Góp phần đáng kể trong việc giám sát hoạt động của chính quyền cũng như đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

3. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp tích cực với các cơ quan chính quyền tổ chức tốt  các phong trào thi đua,  tuyên truyền vận động nhân dân  tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần to lớn vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.  Nhiều phong trào đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực. Trên lĩnh vực Kinh tế, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, vườn đồi, trang trại, chăn nuôi; đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.  Đặc biệt  phối hợp nâng cao chất lượng các phong trào  và các cuộc vận động như: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động khác được phối hợp triển khai.  Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương.  Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận được đổi mới theo hướng chăm lo ngày càng tốt hơn về lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng chính đáng, thiết thực của nhân dân. Từ đó mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính quyền được nâng cao.

 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Có thể nói, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhà đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia xây dựng Nhà nước cả về tổ chức, bộ máy và thể hiện rõ nét qua các phong trào như: Đẩy mạnh sản xuất, đoàn kết tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, vận động nhân dân thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, công trình cơ sở hạ tầng, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa và tham gia tích cực phong trào giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, UBND huyện xin cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp to lớn của tất cả các vị đang hoạt động trong Mặt trận và các tổ chức thành viên và biểu dương toàn thể nhân dân huyện nhà về những thành tích đạt được trong thời gian qua.

Mặc dù chúng ta đã nổ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhưng trong công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Nhận thức về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường công tác Mặt trận trong tình hình mới một số đơn vị, địa phương chưa được quán triệt sâu sắc. Sự phối hợp giữa Chính quyền và Mặt trận một số  mặt chưa đi vào chiều sâu, sức mạnh toàn dân có nơi có lúc chưa được phát huy mạnh mẽ, huy động nguồn lực trong nhân dân cho đầu tư phát triển xã hội còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện quyền kiểm tra giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước trên một số mặt chưa  đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Tiên Phước và Đại hội Đảng các cấp. Tinh thần quyết tâm và quan điểm chỉ đạo này cũng đã được cụ thể hóa trong  phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Tôi hoan nghênh và đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào truyền thống quê hương, ý chí tự lực tự cường, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên  trong việc vận động các tầng lớp nhân dân  tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó  giữa các tầng lớp nhân dân với hệ thống chính trị. Tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi thành viên trong xã hội, không phân biệt thành phần, giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng,  tôn giáo nhằm xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Để tiếp tục quán triệt và thực hiện tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh,  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VII về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác Tôn giáo trong tình hình mới. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, thời gian đến UBND huyện sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện một số vấn đề chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc  thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong bộ máy chính quyền các cấp về những quan điểm, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận của Đảng. Nắm vững phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019 đã  đề ra, để chỉ đạo các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức Nhà nước vừa làm tốt trách nhiệm của mình, vừa góp phần tham gia củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định đây là vấn đề hệ trọng, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh  làm thất bại mọi âm mưu phá hoại và chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nhân dân, xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

2. Củng cố, xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ bình đẳng, phối hợp chặt chẽ toàn diện, thực chất giữa chính quyền với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, giải quyết những vấn đề phức tạp nẩy sinh trong nội bộ nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trước hết kiểm điểm và thực hiện Quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến xã. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc không ngừng vươn lên, thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Nhất là tham gia xây dựng chính quyền, tham gia quản lý kinh tế xã hội, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, viên chức nhà nước. Tổ chức thực hiện việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kịp thời giải quyết các đề nghị chính đáng của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc tổ chức tốt  hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

3. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, viên chức các cơ quan Nhà nước nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình mới, gương mẫu tham gia các phong trào hành động cách mạng do Mặt trận chủ trì. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Cán bộ, viên chức Nhà nước phải thường xuyên tự phê bình và phê bình,  khiêm tốn tiếp thu ý kiến nhận xét và phê bình của nhân dân, tích cực sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm. Kiên quyết chống tệ quan liêu cửa quyền trong bộ máy chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra,  phấn đấu xây dựng huyện Tiên Phước  ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Phấn đấu đạt được Danh hiệu huyện Anh hùng thời kỳ đổi mới, lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước, Đại hội Đảng  và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch nhà nước và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm đến là rất nặng nề. Đòi hỏi các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân phải đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, nhất trí, đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động. Cùng nhau ra sức thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng và biểu dương người tốt việc tốt. Phát huy tối đa mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội  của huyện đã đề ra. Trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đóng vai trò rất quan trọng vào quá trình thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Với trách nhiệm của mình, UBND huyện sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, điều hành, phối hợp, chặt chẽ và tạo điều kiện  để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện  tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết  toàn dân gắn với việc phát huy  dân chủ trong đời sống xã hội; phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân; ban hành cơ chế, giải pháp; phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận  ngày càng mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả.

Một lần nữa, tôi xin gửi đến quý vị khách mời, quý vị đại biểu về dự Đại hội và qua quý vị tôi xin gửi tới tất cả quý vị đang tham gia hoạt động trong Mặt trận, các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân huyện nhà lời chức sức khỏe đoàn kết và thực hiện thắng lợi chương trình hành động Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện   Tiên Phước nhiệm kỳ 2014-2019. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các đồng chí và các vị đại biểu.

 Tải bài phát biểu tại đây

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)