Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 14:39 | 17/11 Lượt xem: 434

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW) trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả nhất định. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiện, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” nêu gương về “đạo đức, phong cách” của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình cũng như giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, từng bước giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng.

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; cụ thể như: Tổ đoàn kết số 25 thôn Hội An, xã Tiên Châu đã vận động, tuyên truyền để nhân dân trong tổ tham gia sinh hoạt đầy đủ, đi họp đúng giờ; đoàn kết xây dựng phong trào, tích cực tố giác tội phạm, tự nguyện hiến đất, cây cối và đóng góp với tổng số tiền trên 300 triệu đồng để mở mặt bằng tuyến đường với diện tích 750m2 nhằm bê tông hóa góp phần đạt tiêu chí nông thôn mới; Chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Tiên Sơn đã kịp thời vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, vận động hội viên tiết kiệm để giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn; Hội LHPN xã Tiên Mỹ duy trì tủ sách của Hội và lập góc sách học tập và làm theo Bác với nhiều nội dung phong phú như các câu chuyện hay kể về Bác, gương điển hình làm theo Bác để cho hội viên học và làm theo; Chi bộ 4 Đảng bộ xã Tiên Hiệp tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế nên hiện nay tại thôn hai có hộ gia đình nuôi hơn 35 con bò, nhiều hộ trồng trên 100 chói tiêu, trồng 200 cây thanh trà… Qua sơ kết 01 năm, đã có 30 tập thể và 80 cá nhân điển hình tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở tôn vinh, biểu dương, ghi nhận... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng ở nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm túc, chưa gắn việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương Bác Hồ với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên. Nội dung đăng ký làm theo của từng cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả làm theo của cá nhân, tập thể chưa được quan tâm đúng mức; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, các cá nhân, tập thể tiên tiến trong học tập làm theo gương Bác chưa nhiều.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng. Để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về nội dung Chỉ thị 05-CT/TW để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hai là, trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, lựa chọn nội dung đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đột phá để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đột phá để giải quyết, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 22/CT-UBND và Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh, Chỉ thị 06/CT-UBND của UBND huyện.

Bốn là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép có hiệu quả với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị; đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức học tập chuyên đề; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chào cờ đầu tháng, kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; ghi chép sổ tay học tập làm theo gương Bác…

Năm là, đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và duy trì thành nề nếp; thường xuyên phân công cấp ủy viên tham dự các buổi sinh hoạt thường kỳ với chi bộ, qua đó kịp thời hướng dẫn, bổ sung các nội dung học tập… Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Sáu là, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng, còn hình thức trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, các cam kết, những nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)./.

Tác giả: NGUYỄN MINH XINH (UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)