Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 6:01 | 23/04 Lượt xem: 566

Gần 70 năm qua, ngày 11-6-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Người, gần bảy thập kỷ qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi mặt của đời sống xã hội, mọi tầng lớp nhân dân góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, toàn tỉnh, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Tiên Phước trong những năm qua diễn ra sôi nổi, đều khắp từ huyện đến cơ sở, ở mọi lứa tuổi, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” như sinh thời Bác Hồ đã dạy. Chính phong trào thi đua yêu nước đã góp phần đáng kể đưa huyện nhà vượt qua những khó khăn của một huyện miền núi, nhất là những năm gần đây, mặc dù do tác động, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh… nhưng năm 2017 huyện Tiên Phước giảm còn 1.683 hộ nghèo, tỷ lệ 9,23% và hộ cận nghèo còn  1.145 hộ, tỷ lệ  6,28%, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn mới nhất là 03 xã đạt chuẩn giai đoạn 1 giữ vững được các tiêu chí, tiếp tục lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 với 07 xã.

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, qua đó làm tăng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành ở tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và sự chung sức, đoàn kết vượt qua khó khăn “nhà nhà thi đua, người người thi đua” của cán bộ, nhân dân, từ đó phong trào thi đua yêu nước năm 2017 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Với những cố gắng nỗ lực đó, trong tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 – phát động thi đua năm 2018, được các cấp, các ngành khen thưởng, đó là:

- UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối các huyện miền núi cho 07 cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin.

- UBND tỉnh công nhận 18 “Tập thể Lao động xuất sắc”, 05 đơn vị Quyết thắng; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Tiên Châu – đơn vị dẫn đầu thi đua khối xã, thị trấn toàn huyện; Bằng khen cho Thanh tra huyện, Nhân dân và cán bộ xã Tiên Hà, Nhân dân và cán bộ thị trấn Tiên Kỳ và 13 cá nhân là cán bộ, công chức xã, huyện có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017.

- Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 60 cá nhân và tặng Giấy khen cho 89 tập thể và 182 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Năm 2018, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23-01-2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018)”, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 06-3-2018 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước xây dựng huyện Tiên Phước đạt danh hiệu “Anh hùng Lao động” vào năm 2020 và huyện nông thôn mới năm 2022, với nhiệm vụ trọng tâm là:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực mạnh mẽ về phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đạt hiệu quả thiết thực về công tác thi đua - khen thưởng, xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức đảng, đơn vị hằng năm và là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.

2- UBND huyện căn cứ vào nội dung Chỉ thị, cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, phát động rộng rãi, đều khắp phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, đoàn thể tạo động lực, khí thế sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018-2022 ngay từ đầu năm 2018. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, xây dựng quy chế thi đua đảm bảo định lượng trên các lĩnh vực; tập trung điều hành xây dựng các tiêu chí và thực hiện tốt các nội dung thi đua xây dựng danh hiệu huyện “Anh hùng Lao động” gắn với lộ trình xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2022. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua kiểm tra, đánh giá, phát hiện và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực (khen thưởng đột xuất).

3- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Chỉ thị này để xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương theo từng chủ đề với các hình thức, nội dung, chỉ tiêu thi đua, tiêu chí xét khen thưởng thiết thực hướng vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt để tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách, khó khăn phức tạp với nội dung, hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, quyết tâm đưa phong trào huyện nhà dẫn đầu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong lao động, sản xuất và đạt các vị trí, thứ hạng cao trong phong trào thi đua của tỉnh, huyện theo cam kết, đăng ký qua các năm 2018-2022.

4- Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn căn cứ Chỉ thị này và Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể nhân dân, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương. Ngoài việc hưởng ứng và tập trung thực hiện tốt đợt thi đua do UBND huyện phát động, tập trung chỉ đạo tốt việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả. Chú ý các biện pháp đưa công tác thi đua thành nhiệm vụ thường xuyên của mọi người dân, tổ đoàn kết, thôn, khối phố.

5- Các Tổ Công tác phụ trách xã theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao theo Thông báo kết luận số 217-TB/HU ngày 23-01-2018, theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc các xã phụ trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, phấn đấu đạt vị trí thứ hạng thi đua cam kết qua các năm; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc của từng địa phương về Ban Thường vụ Huyện ủy, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương được phân công phụ trách.

6- Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra  Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, rút ra kinh nghiệm từ các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, từ đó xác định nhiệm vụ thi đua yêu nước trong những năm đến của mỗi tập thể, cá nhân. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Tiên Phước sẽ đạt hiệu quả hơn, “nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua”; vai trò động lực của công tác thi đua – khen thưởng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo tạo nguồn lực đưa huyện nhà đạt danh hiệu “Anh hùng Lao động” vào năm 2020 và huyện nông thôn mới năm 2022.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)