Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thực trạng và giải pháp xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 8:13 | 15/03 Lượt xem: 8274

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một Chương trình chiến lược, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng NTM có mục tiêu toàn diện, nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn từng bước hiện đại, xây dựng nông thôn có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn công nghiệp với phát triển dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Xây dựng xã hội nông thôn mới dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được quản lý, bảo vệ; giữ vững an ninh trật tự, tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời xây dựng NTM là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, vừa là  mục tiêu, yêu cầu phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thực hiện và tiến hành đúng quy trình, đồng bộ và hiệu quả.

Trong 7 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn và sự tham gia tích cực của người dân, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng NTM trong những năm tiếp theo. Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là một nội dung rất quan trọng cần được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

          Sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, với 10 tiêu chí, gồm nhiều nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện nhằm xây dựng các khu dân cư có kinh tế hộ phát triển, đời sống người dân được nâng cao; hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, phù hợp; cảnh quan, môi trường sáng – xanh -  sạch - đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nét đặc trưng của từng làng quê; tạo diện mạo nông thôn thật sự đổi mới; góp phần nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

          Để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; các xã thành lập Ban chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu cho Ban quản lý, Ban phát triển thôn để triển khai thực hiện.

Sau khi khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn, so với Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, hầu hết các khu dân cư đạt từ 3-4 tiêu chí, đây là một khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Song với tinh thần quyết tâm cao, xác định xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, lâu dài, nên ngay từ đầu, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ và nhân dân về nội dung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu như: Phát động phong trào thi đua “Tiên Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào “dân vận khéo” trong xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu…; xây dựng các chuyên mục về NTM phát trên sóng Đài TT-TH huyện; thông tin, tuyên truyền qua hệ thống pa nô, áp pích, tờ rơi; thông qua các cuộc họp, hội nghị ở xã, thôn, Tổ đoàn kết… đã từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huyện đã hoàn thành việc phê duyệt Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho 14 khu dân cư/14 xã; xây dựng lộ trình, kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn của các khu dân cư. Tập trung triển khai thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các đề án, chương trình, như: Đề án hỗ trợ phát triển KTV- KTTT; Đề án phát triển chăn nuôi; Dự án phát triển ngành lâm nghiệp bền vững; các Dự án phát triển vùng; Chương trình kiên cố hóa kênh mương; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo…; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị…

Qua 06 năm xây dựng NTM và 01 năm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể như: tập trung phát triển kinh tế; chỉnh trang vườn nhà, cảnh quan môi trường thôn xóm, đảm bảo an ninh trật tự.... Các địa phương đã triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ về xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo theo quy trình, hướng dẫn của các cấp và kế hoạch đề ra. Việc huy động sự tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc của người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh ngày càng hiệu quả. Các công trình hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy chuẩn. Điều kiện đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân đã được cải thiện đáng kể; vệ sinh môi trường nông thôn có những chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được đẩy mạnh. Mô hình kinh tế hợp tác có những chuyển biến tích cực, nhiều Hợp tác xã được thành lập và hoạt động bước đầu có hiệu quả; Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm được triển khai; kinh tế hộ có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,06% (năm 2016) xuống còn 9,23% (năm 2017), hộ cận nghèo giảm từ 10,66% (năm 2016) xuống còn 6,28% (năm 2017). Diện mạo nông thôn, cảnh quan khu dân cư có nhiều khởi sắc; phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện ngày càng đi vào cuộc sống, cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng thực hiện. Tinh thần nhân dân phấn khởi, củng cố được lòng tin đối với Đảng, Nhà nước vào sự quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện còn gặp những khó khăn, hạn chế, như: số tiêu chí đạt chuẩn ở các khu dân cư thấp, chưa có khu dân cư nào đạt chuẩn. Việc huy động các nguồn lực để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu còn hạn chế, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, khó khăn cho việc kêu gọi đầu tư và hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM. Việc triển khai thực hiện Chương trình NTM theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ” trong điều kiện kinh tế khu vực nông thôn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, vì vậy kết quả huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu còn hạn chế (dân chủ yếu là hiến đất, cây cối, tham gia ngày công); tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, huyện xác định rõ một số giải pháp cần tập trung thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến, cụ thể như sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, làm nền tảng để xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện Chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội.

Ba là, các ngành, địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hằng năm.

Bốn là, tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.

Năm là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

         Sáu là, tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH quan trọng, đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng khu dân NTM kiểu mẫu.

         Bảy là, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm: “dễ làm trước, khó làm sau”. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, coi đây là nhiệm vụ lâu dài, khắc phục khuynh hướng “nóng vội”, tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” quyết tâm xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu trên quê hương Tiên Phước.

Tác giả: Lê Văn Phụng - HUV, Trưởng Phòng NN&PTNN huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)