Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng: 7:19 | 26/09 Lượt xem: 632

Thực trạng công tác giảm nghèo những năm qua

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2016, hộ nghèo giảm còn 12,27%, hộ cận nghèo 10,86%. Việc tập trung thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các vấn đề cơ bản, bức xúc nhất đối với hộ nghèo như nhà ở, đất sản xuất, khám chữa bệnh, học tập, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Cor từng bước được nâng lên. Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay ưu đãi,… đã có nhiều tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức tương đối cao; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo ở một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu đồng bộ. Việc lồng ghép chính sách, cân đối nguồn lực và công tác quản lý, điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế; đời sống người nghèo nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách giảm nghèo bền vững ở một số địa phương có nơi, có lúc chưa đầy đủ, kịp thời đến người dân; vẫn còn một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách giảm nghèo của Nhà nước. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm ở một số xã chưa sát thực tế. Trình độ năng lực của cán bộ làm công tác giảm nghèo ở một số xã còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan ban, ngành từ huyện đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 16-CT/HU, ngày 05/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. Coi công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của người dân, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đấu từ nay đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 5%, bình quân mỗi năm giảm 2% theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo của huyện đến năm 2020 còn dưới 6,5%, bình quân mỗi năm từ 1% trở lên theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; 100% hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp được hỗ trợ các chính sách theo quy định và cho vay vốn tham gia đi xuất khẩu lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình dự án trọng điểm và các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đạt từ 1.500 đến 2.000 lao động nông thôn. Ưu tiên đào tạo lao động cho ngành may công nghiệp; Tư vấn cho trên 300 lao động đi tham gia xuất khẩu lao động.

Để đạt các mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan ban, ngành từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trọng tâm như:

1- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể nhằm làm thay đổi, chuyển biến trong tư duy, nhận thức và hành động đối với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò, chức năng tham mưu của các cơ quan chuyên môn để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Gắn vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên được phân công theo dõi, đứng điểm tại các xã, thị trấn, nhất là các xã khó khăn; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, giải pháp giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững tại các xã, thị trấn.Tích cực phát động các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo để thoát nghèo bền vững; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; phát huy tinh thần tự lực, khơi dậy ý chí chủ động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2- Có cơ chế đẩy mạnh thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện để thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, trong đó, ưu tiên giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo. Có chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo thiếu vốn sản xuất được vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập, hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi để làm nhà và xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh… Có cơ chế thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác đào tạo lao động cho các dự án trọng điểm và xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn. Hỗ trợ tập huấn, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện trợ giúp pháp lý để người nghèo nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để được tiếp cận và hưởng thụ đầy đủ các chính sách, chế độ của Nhà nước; tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

3- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư cho phát triển. Đa dạng hóa các ngành nghề, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh tế hộ để thu hút, giải quyết lao động tại chỗ và tăng thu nhập cho người dân. Tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi,… nhằm tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

4- Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Thực hiện quản lý, phân bổ, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, tỉnh đảm bảo tập trung, trọng tâm, trọng điểm để tăng nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức hội, đoàn thể gắn cuộc vận động thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững với việc đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc, rượu, bia say sưa đang len lõi trong một bộ phận người nghèo, khiến cuộc sống của các hộ nghèo ngày càng khó khăn thêm.

5- Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh, tổ chức hỗ trợ học nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo gắn nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp (ưu tiên cho ngành may công nghiệp), xuất khẩu lao động và nhu cầu tự tổ chức sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia đi xuất khẩu lao động đến các nước, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, ưu tiên cho lao động nghèo, cận nghèo. Cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động, có nhu cầu về vốn gắn với việc tổ chức dạy nghề, tập huấn hướng dẫn kỹ năng để hộ nghèo, cận nghèo tự tổ chức sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tổ chức kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, lệch lạc trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Tác giả: Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)