Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 9:44 | 21/03 Lượt xem: 4638

Tại hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, UBND huyện đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 như sau:


Đ/c Hường Văn Minh - PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

    I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu  xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

- Tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới ở 3 xã đạt chuẩn năm 2015  (Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Cảnh).

- Phấn đấu 04 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM (Tiên Thọ, Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Lộc), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020 ít nhất là 7/14 xã, đạt 50% số xã/toàn huyện; các xã còn lại đạt ít nhất từ 14 tiêu chí trở lên; phấn đấu đến năm 2022 huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 7%,  tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt đạt 95%.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn bộ máy lãnh, chỉ đạo, quản lý thực hiện Chương trình các cấp

- Cấp huyện: Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp thực hiện Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam củng cố kiện toàn hệ thống quản lý thực hiện Chương trình theo quy định. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo để hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề  ra. Củng cố Văn phòng Điều phối NTM huyện và tăng cường trách nhiệm phối hợp của các ngành, thành viên BCĐ huyện để giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở, phê bình nghiêm túc những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chương trình.

- Cấp xã: Các xã chưa bố trí cán bộ NTM đúng chuẩn, khẩn trương bố trí 01 công chức cấp xã chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng NTM đúng theo Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý thực hiện Chương trình các cấp đúng theo quy định của Trung ương, tỉnh đáp ứng yêu cầu đặt ra.

2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn

Tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị của tỉnh, huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng NTM của cấp trên trong các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Coi công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương.

Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các nội dung về xây dựng NTM do ngành mình phụ trách. Trong đó tập trung tập huấn, hướng dẫn các văn bản mới được Trung ương, Tỉnh ban hành, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM theo Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM và Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM giữa BCĐ, BQL với các hội, đoàn thể.

3. Tổ chức thực hiện theo quy hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình.

- Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT; Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của UBND tỉnh và Công văn số 17/SXD-PQH ngày 09/01/2014 của Sở Xây dựng về hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã NTM.

- Đối với 4 xã Tiên Thọ, Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Lộc được chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư xây dựng đạt chuẩn NTM vào năm 2020, tổ chức rà soát lại quy hoạch NTM, đánh giá lại kết quả thực hiện các tiêu chí. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 thật cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng xã để thực hiện đạt hiệu quả.

4. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định  1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung đào tạo nghề chất lượng, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch và nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân:

Các ngành liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, xác định đây là tiêu chí quan trọng quyết định chất lượng và tính bền vững của Chương trình xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn. Tổ chức thực hiện thành công Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển Du lịch sinh thái làng quê xây dựng huyện Tiên Phước mang đặc trưng của vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2016-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cải thiện đời sống, khuyến khích người dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các địa phương dựa trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của mình, xác định các sản phẩm có ưu thế vượt trội để phát triển hàng hóa; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, các mặt hàng gia công, chế biến nông - lâm sản; tạo mọi điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên cho các ngành sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết lao động tại chỗ của địa phương.

Tập trung củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương, chú trọng hiệu quả hoạt động của các THT, HTX. Đẩy mạnh và mở rộng phương thức kiên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp, HTX, nông hộ nhằm giải quyết “đầu vào”, “đầu ra” cho sản xuất. Tích cực xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn.

Đẩy mạnh việc chuyển giao, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất.

6. Tập trung tạo sự chuyển biến tích cực về văn hóa - xã hội và môi trường

- Giáo dục: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; gắn giáo dục, đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và thực hiện tốt việc lồng ghép vốn từ các chương trình dự án khác để đầu tư phát triển giáo dục. Đặc biệt là cơ sở vật chất cho giáo dục nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn quốc gia ở các trường.

- Y tế: Tập trung thực hiện tốt công tác y tế, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia các loại hình BHYT, xây dựng Trạm y tế xã đạt chuẩn.

- Văn hóa - Thông tin: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa xã, thôn theo quy chuẩn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm Bưu điện Văn hóa xã và thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông phục vụ xây dựng NTM.

- Môi trường: Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch. Tập trung vận động và hỗ trợ hộ gia đình di dời chuồng chăn nuôi gia súc ra phía sau nhà và ở những vị trí khác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan xong trong năm 2016.

7. Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Xác định đây là  giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển KT-XH và xây dựng Nông thôn mới. Huy động nhiều nguồn lực thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Quy hoạch, đầu tư theo hướng tập trung, trọng tâm trọng điểm tạo đột phá cho phát triển.  Lựa chọn các dự án, công trình cấp thiết ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, hoàn thiện đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng nông thôn để nâng dần tỷ lệ và đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt ưu tiên làm trước các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân như thủy lợi, giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa. Thực hiện tốt Nghị quyết HĐND tỉnh về cứng hóa mặt đường ĐH và Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến năm 2020 bê tông hóa, nhựa hóa 100% mặt đường ĐH (52km), bê tông hóa 80% đường ĐX (50 km);  100% các tuyến đường dân sinh được cứng hóa không lầy lội về mùa mưa, trong đó bê tông hóa khoảng 30% (123 km). Thực hiện quy hoạch thủy lợi, tranh thủ, lồng ghép các nguồn lực từng bước xây dựng nâng cấp các công trình hồ đập, kênh mương (đập Suối Thỏ, hồ Đá Vách,  hồ Mò Ó, đập Suối Trảy, đập Ồ Ồ, đập Xai Mưa, hồ Chủ Bò, hồ Thắng lợi,…).  Giải quyết đồng bộ nước tưới cho cây lúa, cây màu, cây kinh tế vườn, kinh tế trang trại, khai thác tốt các nguồn nước tự chảy, nước ngầm, hồ đập, sông suối….để đảm bảo nước tưới cho cây trồng.  Đến năm 2020 trên 60% diện tích lúa và 20% diện tích vườn được chủ động nước tưới.  Tiếp tục đầu tư xây dựng đảm bảo 100% số xã, thôn có nhà văn hóa xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Xây dựng mới Trụ sở, Trạm y tế  những xã  xuống cấp. 100% trường học có cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục đầu tư mở rộng lưới điện đến các cụm hộ nhỏ (5 hộ) đảm bảo  100% số hộ dân được cấp điện. Tiếp tục phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, 100% số hộ sử dụng điện thoại và ít nhất 80% số hộ sử dụng internet. Nâng cấp Đài TT-TH huyện và xây dựng Trạm Truyền thanh, đến năm 2020 có 15/15 xã, thị trấn có Trạm truyền thanh không dây. Tiếp tục thực hiện các Đề án của huyện về xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, trùng tu tôn tạo các di tích danh thắng.

8. Tập trung chỉ đạo ở 4 xã đăng ký đạt chuẩn( 2016-2020) và đẩy mạnh triển khai trên diện rộng

- Đối với 4 xã đạt chuẩn (2016-2020): Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn vốn, huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đến năm 2020. Thành lập các Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo tại 4 xã. Các ngành được phân công phụ trách chỉ đạo và thành viên BCĐ huyện chủ động làm việc với các xã và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM do ngành mình phụ trách. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2018 có 2/4 xã  và đến năm 2020 có 4/4 xã đạt chuẩn NTM. Các xã tổ chức Lễ phát động xây dựng NTM trong tháng 3/2016 (Tiên Thọ, Tiên Cẩm, Tiên Lộc).

- Đối với 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 2015: Có kế hoạch, biện pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

- Các xã còn lại: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể. Hướng dẫn, động viên từng hộ gia đình và cộng đồng tích cực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ. Ưu tiên thực hiện các tiêu chí cận đạt, tiêu chí ít nhu cầu kinh phí như: chỉnh trang vườn nhà, đường làng, ngõ xóm; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập… Qua đó nâng dần tỷ lệ đạt và phấn đấu đạt ít nhất từ 14 tiêu chí trở lên/xã đến năm 2020.

9. Tập trung giữ vững ANCT- TTATXH:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới".  Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT’’.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Hằng năm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, tổ ANND, dân quân, lực lượng dự bị động viên.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng phức tạp.

- Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng các mô hình câu lạc bộ, tổ tự quản về ANTT ở thôn.

10. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình:

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình.

- Chú trọng phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, của, hiến đất, vật kiến trúc, cây cối để góp phần cùng với ngân sách nhà nước thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo việc đầu tư đúng mục đích,  hiệu quả theo lộ trình đã đề ra. Thực hiện giải ngân, quyết toán đúng theo quy định.

* Ngoài hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2016-2020, trong năm 2016 tập trung thực hiện các nội dung sau: Phấn đấu nâng tổng số tiêu chí đạt lên 174 đến 179 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt từ 12 đến 12,78  tiêu chí (3 xã đạt chuẩn NTM giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí, 4 xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 đạt từ 12 đến 13 tiêu chí, 7 xã còn lại đạt từ 9 đến 11 tiêu chí trở lên). Đối với 3 xã đã đạt chuẩn NTM năm 2015, có kế hoạch, biện pháp duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt của các tiêu chí đã đạt, rà soát, xác định danh mục công trình tiếp tục đầu tư để nâng cao tỷ lệ đạt của các tiêu chí mới đạt 70% như giao thông, thủy lợi. Đối với 4 xã điểm giai đoạn 2 Tiên Thọ, Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Lộc, rà soát Quy hoạch NTM, xác định các nhiệm vụ, danh mục công trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên để đạt các tiêu chí theo kế hoạch. Các xã còn lại xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020. Đối với các xã chưa tổ chức Lễ phát động xây dựng NTM khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động xong trong tháng 6/2016; riêng xã Tiên Thọ, Tiên Lộc, Tiên Cẩm tổ chức Lễ phát động xây dựng NTM xong trong tháng 3/2016.

 III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, từ các doanh nghiệp, vốn tín dụng và các nguồn huy động hợp pháp khác, phát huy nội lực của cộng đồng để tập trung xây dựng NTM. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh trong quá trình xây dựng NTM. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; thực hiện tốt việc giải ngân vốn từ các chương trình, dự án và ngân sách nhà nước đã đầu tư theo kế hoạch hằng năm.

* Tổng nguồn vốn: 1.691.938,78 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:                  890.157,35 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp đầu tư phát triển kinh tế: 785.374,43 triệu đồng.

- Vốn cho các hoạt động khác:                               16.407,00 triệu đồng.

* Cơ cấu vốn:

+ Ngân sách Trung ương, Tỉnh:        731.299,51 triệu đồng

+ Ngân sách huyện:                          216.900,94 triệu đồng

+ Ngân sách xã, nhân dân đóng góp, lồng ghép từ nguồn khác:    

                                                          743.738,33 triệu đồng.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Là huyện miền núi, xuất phát điểm thấp, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh.  Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM gắn với thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, UBND huyện Tiên Phước đề nghị:

- Kính đề nghị Trung ương, Tỉnh có chính sách ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho Chương trình giúp huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nhanh hộ nghèo, nhất là các lĩnh vực đang bức xúc hện nay ở huyện: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, các thiết chế văn hóa - thể thao.

- Hiện nay UBND huyện đang tập trung xây dựng “Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại huyện Tiên Phước gắn với phát triển du lịch sinh thái làng quê mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2016-2025”, kính đề nghị UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo và các Sở ban ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ giúp huyện trong quá trình xây dựng cũng như tổ chức thực hiện Đề án.

- Kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, động viên sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Tác giả: UBND huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)