Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày đăng: 14:24 | 19/10 Lượt xem: 1894

Ngày 30/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 443/TB-UBND về danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Tiên Phước từng bước được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân


   Theo đó trong giai đoạn 2016-2020, huyện Tiên Phước có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM vào năm 2020 là Tiên Thọ, Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Lộc. Tính đến tháng 8/2015, xã Tiên Thọ đã đạt được 11/19 tiêu chí NTM, 3 xã còn lại mỗi xã đạt 10/19 tiêu chí NTM.

Việc đề ra danh sách này là cơ sở để tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước các cấp (kể cả vốn TPCP), lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án vả các nguồn huy động khác đế thực hiện đạt chuấn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trinh triền khai thực hiện, có thể xem xét, điều chỉnh năm đạt chuẩn cho phù hợp vớí điều kiện nguồn lực hoặc đưa ra khỏi danh sách nếu xét thấy không có khả năng đạt chuẩn (nhất là tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, văn hóa) hoặc bổ sung các xã có khả năng đạt chuẩn để đến năm 2020, có trên 50% số xã đạt chuấn nông thôn mới như mục tiêu đã đề ra.

          UBND tỉnh đã giao cho UBND và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện:

          - Phê duyệt Kế hoạch thực hiện cụ thể của từng xã, tập trung nguồn lực và huy động các nguồn vốn, bố trí ngân sách huyện và lồng ghép các chương trình, dự án để ưu tiên hỗ trợ, cho các xã nêu trên bảo đảm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo thời gian quy định.

          - Chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các xã triển khai thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới; nội dung Đề án xây dựng xã nông thôn mới; Đề án phát triển sản xuất và hướng dẫn các xã tự đánh giá các tiêu chí nông thôn mới theo quy định; phân công thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phụ trách từng địa bàn xã để theo dõi, hướng dẫn và giúp các xã thực hiện Chương trình theo đúng thời gian, lộ trình đã đề ra.

          - Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 của tháng) báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo; đề xuât các biện pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

             Đối với Ban Chỉ đạo, UBND và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020:

- Khẩn trương tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Đề án xây dựng xấ nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất cho phù hợp với thực tế và thời gian đã đăng ký đạt chuẩn để trình UBND cấp huyện phê duyệt bổ sung;

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới từng năm cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và điều kiện nguồn lực, trong đó cần lựa chọn các nội dung, các tiêu chí có lợi thế, có tính đột phá để tập trung tổ chức thực hiện trước.

          - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới để người dân cùng hưởng ứng thực hiện, chung tay xây dựng nông thôn mới; phân công cán bộ phụ trách từng thôn để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

            - Hằng năm, UBND các xã tự đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nếu xét thấy đạt đủ 19 tiêu chí theo quy định thì tiến hành lập hồ sơ, báo cáo UBND cấp huyện đế thẩm tra, trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tác giả: VP

Nguồn tin: UBND huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)