Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kết quả nổi bật trong năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng của đảng bộ huyện trong năm 2021

Ngày đăng: 15:30 | 08/02 Lượt xem: 287

Năm 2020, toàn Đảng bộ huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần vào sự phát triển chung của huyện và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng là yếu tố quyết định trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến trong Đảng bộ. Trước hết, trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, toàn Đảng bộ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, khắc phục khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp; tăng cường công tác nắm bắt, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng chính trị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 “về tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thành lập đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy khóa XVII, củng cố đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền viên cơ sở.


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo kế hoạch đề ra. Huyện ủy đã  thành lập Tổ công tác trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; chọn Đảng bộ xã Tiên Phong để chỉ đạo đại hội điểm. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy trình đại hội; Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ các cấp mang tính toàn diện, đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cấp mình nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung quan trọng của đại hội là công tác nhân sự đã được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Các bước chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp đã được gắn và chuẩn bị một bước nhân sự chủ chốt HĐND, UBND cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với sự chuẩn bị chu đáo, đại hội cấp cơ sở và huyện đã thành công tốt đẹp trong bối cảnh bị ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19[1]. Cấp ủy khóa mới nhìn chung bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý điều chỉnh và rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành công của đại hội đã tạo khí thế phấn khởi, niềm tin tưởng trong Đảng bộ và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Sau đại hội Đảng các cấp tiến hành phân công nhiệm vụ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch 41-KH/TU, ngày 04/02/2017, Quy định 1502-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp ủy quan tâm. Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và Nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến có sức cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ… Qua đó, tạo bước chuyển biến trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thường xuyên; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong năm, cử 41 đồng chí tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính tập trung và ngoài giờ hành chính; cử 04 cán bộ tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị; mở lớp sơ cấp lý luận chính trị tại huyện.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 275-KL/TU, ngày 20/4/2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chương trình số 24-CT/HU và Đề án 01-ĐA/HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, khối phố được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện cơ bản đã phát huy chức năng, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tập trung thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, đa số các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phản ánh tương đối thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020, toàn huyện có 09 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 44 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; có 304 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 14,92%), 2.037 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 92,21%), 147 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 25 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả toàn diện. Trong năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động đề ra nhiều biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 05 tổ kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát 05 tổ chức cơ sở đảng và 05 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời, chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; 02 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 02 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 02 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí và kiểm tra tài chính Đảng của cấp ủy cùng cấp; tiến hành giám sát 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên là bí thư các chi bộ. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của từng ban. UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 02 đảng viên (khiển trách 01, khai trừ 01). Cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Sau đại hội, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Công tác dân vận từng bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Hệ thống dân vận các cấp tăng cường theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp; phát động và nhân rộng các mô hình thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện tốt, nhất là vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tiếp công dân và đối thoại, giải quyết những vấn đề chính đáng và hợp pháp của Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở một số chi bộ cơ quan chưa mạnh. Một số cấp ủy xã thực hiện không tốt công tác quản lý đảng viên; phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa quyết liệt.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác xây dựng Đảng tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Các cấp ủy tập trung quán triệt, lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp, sát thực tế; đặc biệt là xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII đề ra trên lĩnh vực xây dựng Đảng, đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận 275-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ được giao để lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, thực hiện mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch 158-KH/HU và Kế hoạch 163-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XVI).

Tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình về tư tưởng chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử các ngành; công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giảng dạy lịch sử địa phương trong các nhà trường phổ thông trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp ủy và vai trò của người đứng đầu cấp ủy; tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân của các chi bộ đảng cơ quan. Không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Tích cực tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên; phấn đấu 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy khóa XVII và năm 2021 theo hướng toàn diện, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, kiểm tra, giám sát chú trọng những nơi có biểu biện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, các lĩnh vực xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm thông tin, phát hiện và kịp thời kiểm tra, kết luận các trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, kiến nghị đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác dân vận của Đảng, chú trọng công tác “Dân vận khéo” và “Dân vận chính quyền”, gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, công tác phòng chống ma túy,…; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp với dân vận của hệ thống chính quyền, lực lượng vũ trang; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2021 sẽ là tiền đề, động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ 2020 -2025.[1] Cấp cơ sở: Đảng bộ cơ sở (14 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang), tổng số cấp ủy viên được bầu là 206 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu là 51 đồng chí, tỷ lệ 24,75%; nữ: 55 đồng chí, tỷ lệ 26,69%; cán bộ trẻ: 34 đồng chí, tỷ lệ 16,5%. Đối với chi bộ cơ sở (29 chi bộ, trong đó: 12 chi bộ có chi ủy; 11 chi bộ có bí thư, phó bí thư; 06 chi bộ chỉ có bí thư), tổng số cấp ủy viên được bầu (kể cả chi ủy viên, bí thư, phó bí thư) là 74 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu là 30 đồng chí, tỷ lệ 40,54%; nữ: 19 đồng chí, tỷ lệ 25,67%; cán bộ trẻ: 06 đồng chí, tỷ lệ 8,1%. Về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện: Tổng số cấp ủy được bầu là 37/37 đồng chí; trong đó, có 32 đồng chí tái cử, tỷ lệ 86,48 %; 05 đồng chí được bầu tham gia lần đầu, tỷ lệ 13,51%. Tỷ lệ nữ: 10 đồng chí, tỷ lệ 27,02 %; trẻ: 08 đồng chí, tỷ lệ 21,62%.

Tác giả: Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Nguồn tin: Bản tin Tiên Phước

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)