Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

91 mùa xuân của Đảng

Ngày đăng: 15:23 | 08/02 Lượt xem: 223

Cách đây 91 năm, vào 03/02/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt quyết định của sự chuyển mình lịch sử trong quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, một mốc son chói lọi đánh dấu thời kỳ cách mạng Việt Nam có đảng tiên phong dẫn đường. Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Với đường lối cách mạng đúng đắn, vừa mới ra đời, lực lượng còn nhỏ bé, Đảng ta đã tuyên truyền, vận động, lãnh đạo nhân dân dấy lên nhiều phong trào cách mạng rộng khắp cả nước trong những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chỉ sau 15 năm được thành lập, với 5.000 đảng viên cộng sản Đảng ta đã lãnh đạo hơn 20 triệu đồng bào vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, xóa bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã đem lại cho nhân dân niềm tin vững chắc vào con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do Đảng Cộng sản lãnh đạo, con đường cứu nước chân chính ở Việt Nam là con đường cách mạng dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

           Sau cách mạng Tháng Tám, trước hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thù trong, giặc ngoài đang dã tâm tiêu diệt chính quyền non trẻ, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh, bằng sức mạnh của toàn dân tộc và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, với tư tưởng “ dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã giữ vững được chính quyền vừa mới giành được. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đi vào lịch sử nhân loại.

Sau khi đánh thắng thực dân Pháp, dân tộc ta phải đương đầu với thế lực xâm lược mới, giàu mạnh, hiếu chiến và tàn bạo hơn đó là đế quốc Mỹ. Trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng của đất nước và bối cảnh quốc tế phức tạp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta tiến hành cuộc chiến đấu suốt 21 năm đầy hy sinh gian khổ và kiên cường để làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã tạo thành sức mạnh vô địch nhấn chìm mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua muôn vàng khó khăn, trở ngại để đi đến bến bờ vinh quang, thắng lợi đó được Đại hội  lần thứ IV của Đảng đánh giá như “một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người”. Hai tiếng “Việt Nam” đã trở thành một biểu tượng anh hùng, là niềm tự hào chung của nhân dân tiến bộ thế giới.


Ðại hội lần thứ VI đánh dấu sự đổi mới quan trọng của Ðảng trong lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức

Thừa hưởng và kế tục thành quả đó, các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau luôn ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chúng ta luôn vững lòng tin son sắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước muôn vàng khó khăn, thách thức, sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, đất nước ta ngày càng vững bước tiến lên.

          Trong suốt chặng đường lịch sử 91 năm qua, Đảng ta không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đã luôn thể hiện là tổ chức ưu tú của giai cấp và dân tộc, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN trong thời gian qua, nhất là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là những tiền đề quan trọng để đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến.

          Những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 91 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nhân dân Việt Nam anh hùng, thể hiện Đảng ta là Đảng tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Thắng lợi vĩ đại đó thể hiện sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ lịch sử.

          Để tạo nên chặng đường đầy vinh quang lịch sử của dân tộc, có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam nói chung, Tiên Phước nói riêng. Dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Tiên Phước sớm thành lập tổ chức Đảng, năm 1941, hai tổ chức cộng sản đầu tiên của huyện được thành lập - Chi bộ Thạnh Bình (Tiên Cảnh) và Chi bộ Tài Đa (Tiên Phong), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng của huyện nhà, là nền tảng và tiền đề để phát triển các tổ chức cơ sở Đảng ở Tiên Phước. Bằng các hình thức, các tổ chức ở địa phương đã tuyên truyền, vận động đông đảo quần chúng, nhân dân tham gia các phong trào yêu nước. Mặc dù bị địch điên cuồng đánh phá, truy bắt, đàn áp dã man, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trung kiên bị địch bắt bớ, tù đày, tra tấn bằng nhục hình man rợ nhưng các đồng chí đó đã sống, chiến đấu kiên cường và anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự ra đời của Đảng bộ huyện Tiên Phước vào ngày 16/6/1946, có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định mọi thắng lợi của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện; từ đây các địa phương trong huyện có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, đáp ứng yêu cầu cách mạng đặt ra. Từ đó, Đảng bộ Tiên Phước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân trong huyện cùng với toàn tỉnh và cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chín năm kháng chiến chống Pháp, Tiên Phước vừa là hậu cứ sản xuất, quốc phòng, vừa là căn cứ kháng chiến lâu dài, là địa bàn đóng cơ quan đầu não của tỉnh, của khu V; 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ, quân và nhân dân Tiên Phước đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường vượt muôn vàng khó khăn, gian khổ, hy sinh, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975 lịch sử. Trải qua hai cuộc chiến tranh vĩ đại, thần thánh của dân tộc, Đảng bộ huyện Tiên Phước đã xuất hiện nhiều tấm gương cộng sản kiên trung, bất khuất. Bất chấp những đòn roi, tra tấn dã man, tàn bạo trong ngục tù; bất chấp mưa bom, bão đạn khốc liệt của chiến tranh, cán bộ, đảng viên, quân và dân Tiên Phước vẫn một lòng, một dạ sắt son với Đảng, kiên cường vượt qua mất mát, đau thương, dũng cảm đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Chính với tinh thần quật cường, bất khuất, chiến đấu hi sinh quên mình của biết bao đồng chí, đồng bào Tiên Phước đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, trung dũng, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam nói chung, Tiên Phước nói riêng. Với những đóng góp to lớn vào chiến công chung của cả tỉnh, cả nước, Tiên Phước xứng đáng với danh hiệu “Mảnh đất thánh” của cách mạng khu V. Huyện Tiên Phước và 10 xã, 01 đơn vị LLVT (c45) và 05 liệt sĩ ( Trần Ngọc Sương, Lê Duy Đình, Nguyễn Có, Nguyễn Hương, Đào Em) vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

          Từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ và nhân dân Tiên Phước đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng Tiên Phước đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam. Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân; trong những năm qua, Tiên Phước đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, diện mạo nông thôn có bước khởi sắc, chương trình Nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên đáng kể. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; dân chủ trong xã hội ngày được phát huy và mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân ngày được tăng cường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với những kết quả quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước vinh dự được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương lao động Hạng nhất và nhiều Huân, huy chương cao quý khác.

Mừng Đảng - Đón xuân Tân Sửu 2021, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, tự hào về truyền thống của quê hương đất Quảng trung dũng, kiên cường. Truyền thống đó được kết tinh, vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tiên Phước. Do vậy, các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Người dân Tiên Phước phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra; quyết tâm thực hiện thành công huyện Nông thôn mới năm 2022 và cơ bản đạt các tiêu chí huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu; là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam; đô thị Tiên Kỳ là đô thị sinh thái - văn minh.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguồn tin: Bản tin Tiên Phước

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)