Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Vượt khó khăn đi tới phía trước

Ngày đăng: 15:21 | 08/02 Lượt xem: 169

Năm 2020 đi qua với quá nhiều khó khăn, thách thức trên hành trình xây dựng kinh tế, xã hội của Tiên Phong. Với tinh thần vượt khó, vững tin, chung tay vượt qua thách thức, Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Phong đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2020, trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đồng lòng xây dựng Đảng vững mạnh

Công tác xây dựng Đảng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền xã Tiên Phong. Muốn tổ chức Đảng vững mạnh, thì công tác phát triển, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở từng chi bộ trực thuộc phải được quan tâm đúng mức. Từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, đã hướng dẫn lập thủ tục và đề nghị xét kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 125% chỉ tiêu Huyện ủy giao). Tính đến nay, tổng số đảng viên của toàn đảng bộ là 160 đồng chí, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 5/5 chi bộ thôn đều có chi ủy. Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/2018 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/TCHU, ngày 25/3/2019 của Ban Tổ chức Huyện ủy về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và các chi bộ, Ban Thường vụ đã phân công lại các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, cán bộ, công chức phụ trách các chi bộ và các khu dân cư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dù việc sáp nhập thôn đã thực hiện, có xáo trộn về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhưng công tác sinh hoạt chi bộ luôn được thực hiện đảm bảo theo Điều lệ Đảng quy định.

       Như tại thôn Địch Tây và thôn Phường Thuốc sau khi thực hiện việc sáp nhập, hai chi bộ thôn Địch Tây, Chi bộ thôn Phường Thuốc có số lượng đảng viên tăng lên. Do mới sáp nhập, nhà sinh hoạt thôn mới chưa có nhưng việc sinh hoạt của hai Chi bộ này vẫn rất đều đặn, nền nếp, đúng quy định, đảm bảo chất lượng. 

Đặc biệt, Đảng bộ xã Tiên Phong đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm của huyện. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã được tổ chức thành công. Tại Đại hội đã tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII... Sau Đại hội, Đảng ủy kịp thời phân công nhiệm vụ và bố trí, sắp xếp cán bộ; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết khen thưởng công tác Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Thiên tai, dịch bệnh trong năm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đầu tư, phát triển kinh tế của nhân dân. Không quản ngại khó khăn, nhân dân vẫn tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế vườn. Kết quả tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 850,19 tấn; tổng đàn gia súc hiện có là 3.955/4.580 con; tổng đàn gia cầm là 25.500 con; 24 hộ dân đăng ký thực hiện các hạng mục đầu tư và hoàn thiện theo phương án ban đầu đã đề ra, gồm có 6 mô hình trồng cây măng cụt, 9 mô hình trồng tiêu, 9 mô hình vườn xanh sạch đẹp. Tổng diện tích rừng trồng phân tán và tập trung đạt 162/140ha (đạt 115,71%). Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão số 6 và số 9, hơn 600ha diện tích trồng keo của nhân dân bị ngã đổ, thiệt hại đáng kể tài sản của nhân dân. Thực hiện đăng ký mới trồng rừng gỗ lớn trong năm 2020 có 14 hộ tham gia, diện tích 79,84 ha, đến nay nâng tổng số trồng rừng gỗ lớn lên 25 hộ với 113,84ha.


Đảng bộ xã Tiên Phong vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm điểm Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đang được tập trung thực hiện. Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ được thực hiện có hiệu quả, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đang được người dân hưởng ứng tại thôn Địch An, Tài Đa và nhân dân các thôn khác đều hưởng ứng tích cực, tự chỉnh trang vườn, đường làng, ngõ xóm, cải tạo vườn tạp trồng các loại cây cho giá trị cao như tiêu, măng cụt, sầu riêng..., xây dựng các mô hình nuôi heo, gà, vịt an toàn... được người dân tích cực thực hiện. Người dân tự tay khéo léo chất lại bờ đá, chặt bỏ cây tạp, cải tạo đất, trồng tiêu, bưởi da xanh, chuối... ngõ vào nhà cũng được chỉnh trang sạch sẽ. Xây dựng xóm làng sạch đẹp, nhà nào cũng ngõ sạch vườn đẹp lại có hiệu quả kinh tế, nên đời sống người dân cũng khá hơn. Người dân đang thực hiện các mô hình cây trái được huyện hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Đề án 548. Xã đã lập hồ sơ minh chứng đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới lần 2 và 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu thôn Địch An, thôn Tài Đa, đến nay cơ bản hoàn thành đề nghị cấp trên thẩm định. Xã tiếp tục triển khai cho nhân dân xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu tại thôn Địch Yên, thôn Phường Thuốc.

Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngoài sản phẩm Bánh tráng lề Địch Yên đã được công nhận, xã đã tiếp tục triển khai chương trình đăng ký sản phẩm OCOP với 2 chủ thể đăng ký tham gia năm 2020 với 3 sản phẩm gồm bánh tráng Địch Yên, mỳ Quảng sấy khô và gà Thảo mộc Tiên Phước.

Trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đã tiếp tục được đầu tư phát triển. Toàn  xã có 5 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác, 2 doanh nghiệp, 180 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là người dân thường trú tại địa phương làm chủ và 2 công ty thu mua keo đang hoạt động, thu hút nhiều lao động tại địa phương đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2020 thành lập mới 1 Tổ hợp tác chăn nuôi gà Địch Yên, 1 HTX nông lâm nghiệp - chăn nuôi công nghệ cao Tiên Phước đóng tại địa bàn thôn Phường Thuốc. Giá trị thương mại và dịch vụ năm 2020 ước đạt 150/134 tỷ đồng (đạt 111,94% Nghị quyết). Giá trị tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 254/237 tỷ đồng (đạt 107,2% Nghị quyết).

Chăm lo đời sống nhân dân

Trong khó khăn, việc chăm lo đời sống nhân dân càng được Đảng bộ và chính quyền xã Tiên Phong chú trọng. Xã đã tổ chức làm tốt công tác khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát quà Tết, giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, chính xác. Đã tiếp nhận, cấp phát quà tết cho các đối tượng với 225 suất, tổng trị giá 77,3 triệu đồng; tiếp nhận quà của Chủ tịch nước trao tặng cho 399 đối tượng với tổng giá trị 81,8 triệu đồng; quà của UBND tỉnh trao tặng cho 510 đối tượng với tổng giá trị 212,9 triệu đồng; 310 suất quà bằng hiện vật. Tổ chức trao tặng quà cho đối tượng là hộ nghèo và đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, tổng giá trị 6 triệu đồng. Giải quyết cấp đổi thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh là 74 thẻ; 9 hồ sơ mai táng phí bảo trợ xã hội, 4 hồ sơ đối tượng người có công cách mạng, 2 hồ sơ chất độc hóa học, đính chính thông tin, làm BHYT cho con liệt sỹ, thân nhân người có công… Xác định mức độ khuyết tật cho 79 đối tượng. Lập danh sách đề nghị đi điều dưỡng 55 đối tượng trong đó 22 đối tượng đi điều dưỡng tập trung, 33 đối tượng điều dưỡng tại gia. Xét duyệt nhà ở cho 23 đối tượng người có công. Xã đã tiếp nhận, cấp phát hàng, quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 gồm 230 xuất tiền, quà gồm 252,5 triệu đồng, 288m tôn, 16 tấn gạo, 160 thùng mỳ tôm.

Toàn xã hiện còn 19 hộ nghèo, chiếm 1,8% (giảm 2 hộ so với năm 2019, có 1 hộ đăng ký thoát nghèo); 8 hộ cận nghèo, chiếm 0,76% (1 hộ thoát cận nghèo, giảm 1 hộ so với năm 2019). Cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 100%. Các hội đoàn thể đã vận động nhân dân đăng ký và tham gia học nghề tại địa phương, đã phối hợp tổ chức mở lớp đào tạo kỹ thuật nuôi gà, nấu ăn cho 57 lao động địa phương.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh hoạt động các chương trình Y tế Quốc gia, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và các chiến dịch truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình. Tiêm chủng mở rộng đạt 100%; giảm tỷ suất sinh thô đạt 0,04%o, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về cân nặng là 5,19%, giảm 0,75% so với năm 2019. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về chiều cao là 4,87%, giảm 0,74% so với năm 2019. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ người tham gia BHYT là 98,3%, đạt 100,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác chống dịch bệnh Covid-19 luôn được tuyên truyền trong nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi, không để dịch bệnh làm cản trở quá trình phát triển kinh tế, xã hội mà phải song hành vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được xã thực hiện đầy đủ quy định về hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Đảm bảo an ninh quốc phòng

Xã Tiên Phong thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân. Tổ chức xét duyệt dân quân, soát xét, hoàn chỉnh các kế hoạch luân phiên theo quy định; kết nạp dân quân mới 18 đồng chí, cho ra 18 đồng chí theo luật và đúng thời gian. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, đảm bảo kế hoạch, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Tổ chức giao quân năm 2020 đạt 05/05 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu giao (nghĩa vụ công an 1 thanh niên). Tổ chức xét duyệt thực lực tuổi 17 cho nam công dân sinh năm 2003, đồng thời đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với 33 thanh niên đạt 100%. Tiến hành điều chỉnh, xây dựng hệ thống kế hoạch, củng cố hồ sơ phục vụ huyện kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 đảm bảo. Tiếp tục vận động đóng góp gạo tiết kiệm năm 2020, đến nay đã vận động được 3.880/3.880 lon, đạt 100% kế hoạch. Thường xuyên làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão đảm bảo lực lượng xử lý khi có tình huống xảy ra. Năm 2020 xã đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Tiên Phong tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 22-CTr/ĐU, ngày 22/4/2017 của Đảng ủy xã về định hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, phát hiện, giáo dục các đối tượng nghiện ma túy tại địa phương. Tổ chức 2 buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong nhân dân và học sinh, có 120 lượt người dự. Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn xã được thực hiện kịp thời; duy trì công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Bí thư Đảng ủy, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, phản ánh tình hình. Trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBND xã đã tiếp nhận 12 đơn thư kiến nghị, chủ yếu là tranh chấp đất đai, đã giải quyết xong không còn đơn thư tồn đọng.

Để đạt được những thành quả như trên, trước hết là nhờ vào sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể huyện. Đây là những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Phong lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thể hiện rõ sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Phong góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tác giả: Nguyễn Văn Ty - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)