Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công tác tuyên giáo góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI

Ngày đăng: 10:16 | 05/08 Lượt xem: 255

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng; Ngành Tuyên giáo huyện nhà đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện và tình hình thực tế địa phương bằng nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc duy trì sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng

  Ngành Tuyên giáo huyện nhà tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo và đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… của các cấp và địa phương đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy… tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Duy trì và tổ chức tốt hội nghị giao ban, trực báo, hội nghị báo cáo viên nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng tới cơ sở; trong đó, lồng ghép các nội dung và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, xã; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền đối với cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngành Tuyên giáo huyện đã kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, quán triệt nội dung; ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; chọn các đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng mô hình để triển khai thực hiện… đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ động hơn trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội

Thực hiện tốt công tác điều tra dư luận xã hội; theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội trên địa bàn huyện quan tâm như: khai thác khoáng sản trái phép, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, quản lý đất đai, làm nhà trái phép, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức…Triển khai thực hiện cơ bản tốt Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về Qui chế phối hợp hoạt động giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở kịp thời thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn để phục vụ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình từ nhân dân nên cuộc đối thoại đã đạt được kết quả tốt, nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực được lãnh đạo huyện, xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống

Ngành Tuyên giáo tích cực tham mưu thực hiện tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện, xã, tập trung trên các lĩnh vực như: công tác đối ngoại của Đảng; tình hình kinh tế xã hội; tình hình biển Đông; thông tin thời sự trong nước, quốc tế, khu vực, trong nước nổi bật; cuộc cách mạng công nghệ 4.0;... Qua đó, nhằm cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện, xã về lý luận và thực tiễn, những vấn đề về quốc tế, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta giúp cho đội ngũ lãnh đạo của huyện nắm vững chủ trương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền… góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, chất lượng ngày càng nâng lên. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết lớn của tỉnh, huyện trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội…bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện các bài viết, phóng sự phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là xây dựng các phóng sự phản ánh gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện và phản ánh kịp thời trên đài huyện và đài tỉnh. Ngoài ra, tổ chức giao ban định kỳ hằng quý ở cơ sở, làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã… qua việc nắm tình hình góp phần định hướng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hướng dẫn giải quyết những vấn đề khó khăn, góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử ngành, trong nhiệm kỳ đã phối hợp với tỉnh tổ chức tốt các cuộc hội thảo và phát hành Kỷ yếu các hội thảo “Cuộc đấu tranh Cây Cốc (Tiên Thọ) tháng 9 năm 1954 và “Các vụ thảm sát của các tổ chức phản động ở ba xã Sơn - Cẩm - Hà, năm 1955”, Kỷ yếu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (1946-2016), Lịch sử Phong trào cách mạng Phụ nữ Tiên Phước giai đoạn 1945-2016; Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện giai đoạn 1975 -2015; Hồi ký đồng chí Trần Ngọc Chương- Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy; Tập sách giảng dạy lịch sử trong các nhà trường phổ thông và 15/15 xã, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương 02 giai đoạn.

Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chú trọng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát; trong nhiệm kỳ ngoài tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát thì Ban Tuyên giáo đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 37 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 37 tổ chức cơ sở Đảng và 29 đảng viên là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo, công tác khoa giáo, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…đồng thời đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tuyên giáo, thực hiện chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, việc sơ kết, tổng kết chú trọng thực hiện chuyên đề; qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên phong trào và chỉ ra các khuyết điểm; đồng thời đưa ra các giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Với những kết quả đáng trân trọng, Ngành Tuyên giáo toàn huyện được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận và đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyên ủy luôn đứng tốp đầu của 09 huyện miền núi và năm 2019 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020), kính chúc các đồng chí đã, đang công tác trong Ngành Tuyên giáo huyện nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ huyện Tiên Phước xác định và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2022 và cơ bản đạt các tiêu chí huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 - 2025. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Tiên Phước đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu và là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời chọn các khâu đột phá: Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái gắn với xây dựng bản sắc văn hóa thuần Việt. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ngành Tuyên giáo huyện nhà cần tiếp tục chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước tiên tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình để kịp thời đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ. Tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, làm cho tinh thần chỉ thị, nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sớm nhất, hiệu quả nhất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết chuyên đề các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến công tác tuyên giáo một cách sát thực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhất là phối hợp với chính quyền; kịp thời nắm bắt thông tin tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng việc xây dựng gương điển hình và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình đã ban hành (Kế hoạch 158, 163-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVI). Với quyết tâm chính trị cao và sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở, Ngành Tuyên giáo huyện Tiên Phước tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguồn tin: Bản tin Tiên Phước

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)