Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ngày đăng: 10:15 | 05/08 Lượt xem: 295

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính sáng tạo và khả thi cao; tập trung lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Kinh tế phát triển khá, tăng trưởng mạnh trong nhiều năm. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả cao. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Vị thế của huyện nhà được nâng cao. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Tiên Phước thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những thành tựu quan trọng mà huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua được ghi nhận và đánh giá cao nhờ có những định hướng đúng đắn từ các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI đã lựa chọn; đồng thời, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là huyện đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 (Đề án 03). Đây là đề án trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế của huyện, được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ tích cực và nhân dân đồng thuận thực hiện. Mỗi năm, UBND tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để huyện thực hiện Đề án. Đến nay, tổng diện tích vườn tăng mạnh so với đầu nhiệm kỳ (1.713ha), hàng trăm mô hình cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao và cây tiêu bản địa được đầu tư; đã tập trung chỉ đạo hình thành tương đối rõ nét các vùng sản xuất tập trung cây ăn quả; giá trị thu nhập từ kinh tế vườn, kinh tế trang trại tăng đáng kể (120 triệu đồng/ha), góp phần lớn vào thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ, huyện đã tập trung mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Đến nay đã có 06 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2020, ước đạt 11/14 xã (78,57%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 28,57% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và toàn huyện sẽ về đích nông thôn mới vào năm 2022. Đáng chú ý là trong nhiệm kỳ qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, từ 14,33% với 2.564 hộ (năm 2015) xuống còn 5,29% với 997 hộ nghèo vào cuối năm 2019. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 4,79% với 902 hộ, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Văn hóa - xã hội được tập trung chăm lo toàn diện và có nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư đúng mức, toàn diện với quan điểm phải đưa chất lượng giáo dục huyện Tiên Phước ngang bằng với các huyện đồng bằng. Công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Các chính sách người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chính sách dân số - KHHGĐ được chú trọng và đạt kết quả khá.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng và xem đây là nhiệm vụ then chốt. Việc giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo, thực hiện; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) có nhiều kết quả rõ nét. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện Chương trình hành động 24-CTr/HU, Đề án 01-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đến nay, có 73/85 chi bộ thôn, khối phố (85,88%) và 100% chi bộ quân sự có chi ủy; có 174 đảng viên giữ các chức danh cán bộ thôn, đạt 68,23%. Công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nội dung kiểm tra đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng,... Trong nhiệm kỳ, tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên theo mô hình Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc ngày thứ tư tuần cuối tháng đối với cấp ủy xã, thị trấn; triển khai kiểm tra chấp hành và giám sát 111 cuộc (54 lượt tổ chức, 57 lượt đảng viên), đạt 100% kế hoạch; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức và 09 đảng viên. Công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Các Ban chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận các xã, thị trấn, tổ dân vận thôn, khối phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sát cơ sở, đạt nhiều kết quả. Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là ma túy được phát động thường xuyên, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và phát huy hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự được kiềm chế, tệ nạn xã hội, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng giảm đáng kể. Tinh thần cảnh giác cách mạng trong quần chúng được nâng lên, tạo được thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng Công an huyện, xã ngày càng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Điểm nổi bật trong  nhiệm kỳ qua là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định rõ những khâu đột phá cần thực hiện. Qua 5 năm, các khâu đột phá được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Đối với đột phá về huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện thực hiện quyết liệt đột phá này, đến nay đã đạt những kết quả cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhiều công trình ý nghĩa dân sinh, quyết định đến quá trình phát triển của huyện như giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng du lịch, thiết chế văn hóa, trường học,… được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, cải thiện đáng kể hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 2.238 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện 911 tỷ đồng, bình quân đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2019 là 182,2 tỷ đồng/năm. Song song với đột phá về phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện luôn xác định rõ nhiệm vụ đột phá về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, quyết định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đột phá này và đạt nhiều kết quả, như xét cử 775 lượt CB, CC,VC đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, 06 cán bộ lãnh đạo huyện đi dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, 11 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng ban, phòng và tương đương tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý; xét cử 30 sinh viên tốt nghiệp đại học đưa đi đào tạo theo Đề án 500 của tỉnh. Đặc biệt, phối hợp mở 01 lớp đại học Luật, 02 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện. Ngoài ra, thông qua các chương trình, kế hoạch, dự án của tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị đã xét cử đưa đi bồi dưỡng, tập huấn, phối hợp hoặc trực tiếp thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức QLNN, cập nhật kiến thức mới, văn bản mới, các kỹ năng… cho trên 600 lượt CB, CC, VC, đội ngũ hoạt động không chuyên trách, cán bộ thôn, tổ trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó chính là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đầu tư thâm canh chưa mạnh; sản phẩm hàng hóa chưa có tính cạnh tranh cao. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai thi công, giải ngân, quyết toán vốn một số công trình, dự án còn chậm. Tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chuyển biến chưa rõ nét, chưa gắn chặt việc “học tập” với “làm theo”, “nói chưa đi đôi với làm”, chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng thiếu thường xuyên nên chưa kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, kỷ luật và sinh hoạt của Đảng.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, chăm lo củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng Quy chế làm việc.

Hai là, phát huy được trí tuệ của ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy vào điều kiện cụ thể của huyện.

Ba là, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận trong toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào việc xây dựng các đề án, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân; chú trọng xây dựng mô hình điểm, gắn chặt quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên với công tác xây dựng tổ chức các hội, đoàn thể. 

Bốn là, tiếp tục kế thừa, thực hiện tốt, có chất lượng chủ trương ngày làm việc thứ tư tuần cuối tháng của Tổ công tác Ban Thường vụ Huyện ủy tại các xã, thị trấn. 

Trong nhiệm kỳ đến, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phát huy dân chủ, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững; huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch. Gắn phát triển kinh tế với việc chăm lo các vấn đề xã hội; tập trung nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm thực hiện thành công huyện Nông thôn mới năm 2022 và cơ bản đạt các tiêu chí huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 - 2025. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Tiên Phước trở thành huyện trọng điểm về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam. Đô thị Tiên Kỳ là đô thị sinh thái - văn minh trong khu vực miền núi của tỉnh và đặc biệt nhất là tạo mọi tiền đề để đến năm 2030 sẽ là một trong những huyện Nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

 Với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là đại hội của niềm tin và trí tuệ. Đại hội sẽ nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan những kết quả đạt được, nguyên nhân thành công và nhận rõ những hạn chế, yếu kém để trong thời gian tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nói chung, của các tổ chức cơ sở đảng nói riêng được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực. Chúng ta tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Với những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ huyện đã đạt được cùng với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà vững bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều thắng lợi mới.

Tác giả: Phạm Văn Đốc TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Nguồn tin: Bản tin Tiên Phước

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)