Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Một số giải pháp lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày đăng: 8:25 | 17/03 Lượt xem: 613

Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của cả nước, cả tỉnh nói chung và của huyện Tiên Phước nói riêng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đặc biệt là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, cảnh quan, môi trường, cơ sở hạ tầng vùng nông thôn chuyển biến rõ nét. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 63-KL/HU, ngày 16/6/2017 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, phấn đấu đến năm 2022 Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới khu vực miền núi của tỉnh.

Những kết quả đạt được

Sau 09 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới (2011- 2019), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; quản lý, điều hành quyết liệt của Nhà nước, phối hợp thực hiện của Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới một cách đồng bộ; nhất là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, vai trò chủ thể của người dân được phát huy nên chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả.  

Giai đoạn 2011- 2015 có 03 xã Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Cảnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2019 có 03 xã Tiên Cẩm, Tiên Thọ, Tiên Châu đã đạt 19/19 tiêu chí; theo kế hoạch cuối năm 2020 sẽ có thêm 05 xã về đích nông thôn mới là Tiên Lộc, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên An và Tiên Hiệp, nếu đạt được mục tiêu này thì số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện cuối năm 2020 sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 11/14 xã, đạt 80%; hiện nay số tiêu chí bình quân trên 01 xã là 16 tiêu chí, tăng 14 tiêu chí so với năm 2011 và không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí. Việc thực hiện xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến nay đạt 16 sản phẩm/12 chủ thể, được tỉnh đánh giá cao...

Những kết quả bước đầu quan trọng đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp và vào cuộc quyết liệt của Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đó là tiền đề và cũng là động lực để cán bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Công tác quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong nhân dân còn hạn chế. Chưa tạo được phong trào thi đua, nhất là vai trò chủ thể của một bộ phận nhân dân chưa được phát huy.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở  còn chung chung, thiếu tính cụ thể, chưa sát thực tế với tình hình của từng địa phương; trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết thiếu kiểm tra, giám sát nên hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân chưa có hiệu quả.

- Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban vận động ở một số nơi còn hạn chế, cán bộ chuyên trách công tác nông thôn mới chỉ là công chức chuyên môn, có nơi là người hoạt động không chuyên trách; vai trò các thành viên chưa được phát huy, tinh thần, trách nhiệm…nên hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu.

- Chất lượng xây dựng nông thôn mới ở một số tiêu chí không bền vững, còn gây ra lãng phí trong đầu tư. Một số hạng mục xây dựng cơ bản thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới chất lượng còn hạn chế, công tác giải ngân, thanh, quyết toán còn rất chậm làm ảnh hưởng công tác đầu tư…

 Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do: Trách nhiệm của tập thể cấp ủy cơ sở, của chi bộ thôn chưa phát huy; trong lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát của Đảng; cán bộ tham mưu lĩnh vực nông thôn mới có nơi còn gặp khó khăn; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Một số giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

 Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện, ngày lễ trọng đại của cả tỉnh, cả nước nói chung. Riêng đối với huyện nhà cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương, đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ huyện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 5 xã (Tiên Lộc, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên An và Tiên Hiệp),… cần thực hiện một số nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, Tiếp tục lãnh đạo củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý ở xã và Ban vận động ở từng khu dân cư; tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng ủy xã, của từng Chi ủy, Chi bộ thôn, công tác quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân xã, các Ban nhân dân thôn trong tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới; nêu cao trách nhiệm của từng thành viên, nhất là vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Đối với cán bộ chuyên trách công tác nông thôn mới ở xã, cấp ủy nên nghiên cứu phân công một đồng chí Đảng ủy viên phụ trách nhiệm vụ này để phát huy trách nhiệm cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vai trò của cán bộ chuyên trách nông thôn mới ở xã có tính quyết định cao,… yêu cầu cán bộ phụ trách lĩnh vực này phải có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực, hiểu biết nhiều lĩnh vực.

Thứ hai, Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân, đặc biệt là làm cho mỗi người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể, hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác… theo nghị quyết của Huyện ủy đề ra. Thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện; tiếp tục hiến đất và vật kiến trúc trên đất… để xây dựng các công trình nông thôn mới trên tinh thần đẩy mạnh triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thứ ba, Đảng ủy các xã đổi mới việc ban hành nghị quyết chuyên đề về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thật sát thực tế tình hình cụ thể ở từng địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó các Chi bộ thôn phải có nghị quyết chuyên đề trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thật cụ thể, rõ ràng để lãnh đạo thực hiện. Cấp ủy cần thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và có giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chí thật cụ thể; lựa chọn tiêu chí có thế mạnh, có tính đột phá hoặc tiêu chí cần ít vốn đầu tư để ưu tiên thực hiện trước. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Thường xuyên chỉ đạo các thôn, các tổ chức đoàn thể và từng hộ gia đình chủ động thực hiện chương trình bằng những công việc cụ thể như: Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng các công trình vệ sinh, thu gom rác thải… xây dựng nếp sống mới ở nông thôn; nâng cao nhận thức, tư duy mới trong sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn.

Thứ tư, Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích và không làm phát sinh nợ đọng; chú trọng đến các tiêu chí về đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của các vùng, miền và bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. Xây dựng nông thôn mới phải gắn kết chặt chẽ với Chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn từng xã và cả huyện.

Thứ năm, Các cấp ủy xã, Chi bộ thôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn huyện, nhất là tập trung lãnh đạo triển khai Đề án 548, mà trọng tâm là đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch sinh thái để tranh thủ các nguồn lực từ Nghị quyết 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP gắn với chuỗi giá trị sản xuất theo chủ trương của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra. Huy động sức mạnh toàn dân và tập trung mọi nguồn lực để cùng góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hằng quý, tổ chức sơ, tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.

Thứ sáu, Cấp ủy các địa phương cần nghiên cứu lãnh đạo mở rộng quy mô về công tác vận động các nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình, thông qua vận động đóng góp  của các tầng lớp xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài địa phương, các tổ chức đồng hương, mạnh thường quân…. hưởng ứng và ủng hộ phong trào bằng nhiều hình thức, tạo nguồn đầu tư xây dựng nông thôn mới hoặc hỗ trợ đầu tư trực tiếp bằng các công trình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ bảy, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn về xây dựng nông thôn mới; đưa nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng ở cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thứ tám, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các Chi bộ ở từng thôn phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ về xây dựng nông thôn mới để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra các kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo là một tất yếu khách quan, là hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và con người trong xã hội. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, bởi vậy, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vào trong công tác lãnh đạo thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày nay, trách nhiệm này trước hết thuộc về Cấp uỷ các cấp, Chi bộ và từng đảng viên của Đảng./.

Tác giả: Phan Văn Dương,UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy,Thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)