Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn phòng Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy huyện

Ngày đăng: 14:13 | 27/09 Lượt xem: 568

Khi nói về công tác văn phòng, có nhiều cách tiếp cận và nhiều định nghĩa khác nhau, theo Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy thì Văn phòng là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, sự tồn tại của công tác văn phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, bởi văn phòng là cơ quan có những đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ, thường trực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trên tất cả các lĩnh vực. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại chiến khu Việt Bắc, Người đã căn dặn: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng,… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước đã luôn khắc phục mọi khó khăn, tập trung nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Đối với công tác tham mưu, Văn phòng Huyện ủy luôn bám sát chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch từng quý, từng tháng và hàng tuần về từng nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực công tác, đảm bảo chu đáo, đạt hiệu quả. Tham mưu xây dựng và ban hành kịp thời chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm, hàng quý của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; đồng thời tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị,... của cấp ủy và cấp trên về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể,… đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của cấp uỷ trên mọi lĩnh vực. Tham mưu thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, như: hội ý Thường trực Huyện ủy; họp định kỳ hàng tuần của Ban Thường vụ; giao ban hằng tháng đối với các Ban xây dựng đảng Huyện ủy để kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ được giao và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng đến; tham mưu trực báo khối Nội chính, trực báo khối Mặt trận, đoàn thể để nghe phản ảnh tình hình hằng quý và chỉ đạo một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức các hội nghị định kỳ, hội nghị chuyên đề của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo đúng chương trình công tác đề ra;... Các buổi làm việc đều kịp thời tham mưu ban hành thông báo kết luận chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Thường xuyên chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng HĐND -UBND huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong công tác thông tin tổng hợp; luôn đảm bảo thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, chính xác, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Trong công tác tham mưu luôn chú trọng việc đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc như: thực hiện vắn tắt các văn bản đến trong ngày để Thường trực Huyện ủy theo dõi; hoặc đối với các văn bản cần chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, Văn phòng tham mưu Thường trực bút phê trực tiếp vào văn bản, đồng thời phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện được kịp thời, đảm bảo thời gian qui định. Chú trọng tổ chức thẩm định các văn bản do các ngành, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng. Nhìn chung chất lượng nội dung các văn bản do Văn phòng Huyện ủy tham mưu ngày càng hoàn thiện, đảm bảo về chất lượng và thể thức.

Trên lĩnh vực Nội chính, những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến cơ quan Huyện ủy được tham mưu xử lý kịp thời, đúng qui định của Đảng và Nhà nước, đúng thời hạn của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư, không để xảy ra tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt báo cáo định kỳ và tổ chức sơ, tổng kết về công tác nội chính đảm bảo. Tham mưu đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ, tổ chức đối thoại với đảng viên và nhân dân đảm bảo quy định.

Về công tác văn thư, lưu trữ: việc tiếp nhận, phát hành công văn, tài liệu, văn kiện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đúng đối tượng và bảo mật. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Huyện ủy tập trung khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản đi, đến của cơ quan Huyện ủy. Đến nay, với việc ứng dụng phần mền Lotusnote 8.5 và phần mềm TDoffice của Đảng, các văn bản đi, đến của Huyện ủy đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu văn kiện, bước đầu phục vụ tra cứu tài liệu trực tiếp trên máy tính và trao đổi thông tin, tài liệu với Tỉnh ủy, các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy thông qua mạng nội bộ của Đảng.

Ngoài ra, công nghệ thông tin còn được Văn phòng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng trong công tác soạn thảo văn bản, khai thác thông tin, quản lý đơn thư. Năm 2018, Văn phòng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 27/3/2018 về sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp TDOffice trong xử lý văn bản. Hiện nay hầu hết máy tính của Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã được phân quyền, đảm bảo việc xử lý công việc, trao đổi thông tin văn bản giữa các cá nhân và các Ban Đảng thông suốt. Văn phòng Huyện ủy đã ứng dụng hệ điều hành TDOffice trong xử lý văn bản đi - đến của Huyện ủy; đối với nội bộ cơ quan Văn phòng Huyện ủy, đã thực hiện ứng dụng hệ điều hành vào việc xử lý văn bản, trao đổi công việc giữa lãnh đạo - chuyên viên và giữa các bộ phận. Đồng thời, Văn phòng Huyện ủy bước đầu ứng dụng chữ ký số để ký các văn bản điện tử, tạo sự tiện lợi và đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng thực hiện trao đổi thông tin, tài liệu với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc qua Hệ thống điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua đã tạo nên sự tiện lợi, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm về thời gian, giấy, mực và góp phần thực hiện nền hành chính điện tử.

Về công tác quản lý tài chính, Văn phòng đã chủ động tham mưu thực hiện khoán chi một số khoản kinh phí cơ bản, tạo sự chủ động cho các ban Đảng Huyện ủy. Tham mưu quản lý thu, chi tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Quản lý việc thu - chi đảng phí đảm bảo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Thường xuyên tổ chức hướng dẫn cho tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các quy định về thu, chi hoạt động công tác đảng và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

Trong công tác phục vụ, Văn phòng Huyện ủy luôn chú trọng tính chu đáo, chủ động trong việc đảm bảo tốt các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, làm việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ. Thời gian qua, Văn phòng Huyện ủy đã tham mưu tổ chức, phục vụ chu đáo các hội nghị, cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hoạt động kỷ niệm lớn của huyện cũng như của cơ quan Huyện ủy.

Bên cạnh đó, hằng năm Văn phòng Huyện ủy cũng phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức cơ quan; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Trong các cuộc họp cơ quan luôn phát huy dân chủ, bàn bạc và thống nhất theo đa số. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, người lao động phục vụ tại cơ quan, qua đó làm cho mỗi cán bộ, công chức ý thức được trách nhiệm trong công việc, giữ vững lập trường chính trị, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Huyện ủy luôn giữ vững khối đoàn kết trong nội bộ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Với sự nỗ lực của cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy Tiên Phước, trong những năm qua Văn phòng Huyện ủy luôn được Văn phòng Tỉnh ủy công nhận là tập thể lao động xuất sắc, xếp vị trí cao trong công tác thi đua văn phòng cấp ủy hằng năm. Trong thời gian tới, để công tác văn phòng cấp ủy ngày càng đổi mới và ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện ủy tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, nhạy bén, tận tụy, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp và phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tác giả: Trần Thị Ngọc Hà

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)