Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Một số giải pháp về tự phê bình và phê bình của cấp ủy, của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày đăng: 7:42 | 26/06 Lượt xem: 203

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một Bản Di chúc thiêng liêng, bản Di chúc là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn dẫn dắt nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc, Người đặt biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bằng việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Người cũng đã chỉ rõ: “Trong sinh hoạt và hoạt động thực tiễn ai cũng có ưu, khuyết điểm, có cái hay cái dở, cái tiên tiến và cái lạc hậu… ở mức độ khác nhau. Vì vậy, cần động viên, khuyến khích làm cho phần tốt phát huy nảy nở, còn thói hư tật xấu không có đất sinh sôi mà mất dần đi. Muốn vậy, phải thường xuyên sử dụng tự phê bình và phê bình, phải coi đó như việc “rửa mặt” hàng ngày” và phải gắn bó không tách rời nhau, tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau và “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ… cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ”.

Như vậy, quan điểm nêu cao vũ khí tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức đúng đắn, sáng tạo và cách mạng, mang giá trị nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí; nói thẳng, nói thật; nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai phạm,… nhằm mục đích để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Để làm tốt công tác này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảng viên là cán bộ quản lý, trong đó chi bộ làm nền tảng, phải nâng cao hơn nữa tính giáo dục, tính thuyết phục và tính chiến đấu; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy ‘xây” là chính; việc nắm diễn biến tư tưởng phải đi đôi với quản lý cán bộ, đảng viên, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm và kịp thời định hướng dư luận trong Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 (trước đây là Hướng dẫn số 09) của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU, ngày 23/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình, phê bình; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/HU, Kế hoạch số 41-KH/HU triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 22/5/2012 về hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong hướng dẫn nhấn mạnh: các tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đối với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải đảm bảo, chặt chẽ, kết quả thực chất, tránh làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng để trù dập, vu cáo; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện, đề ra những chủ trương, giải pháp nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nhờ vậy, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trở thành hoạt động thường xuyên góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tạo thành khối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ.

Tuy nhiên, việc tiến hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của một số cấp ủy, chi bộ vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Một số cấp ủy, chi bộ chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, làm một cách qua loa, xuê xoa, thiếu bản lĩnh, chính kiến và sức chiến đấu. Một số đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tinh thần tự phê bình và phê bình chỉ đề cập ưu điểm là chính, chưa mạnh dạn nêu lên khuyết điểm, hạn chế hoặc nhận xét một cách chung chung. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm;…

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thời gian đến, trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nhất là người đứng đầu các chi bộ, đảng bộ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, hiểu được mục đích của tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Thứ hai, thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chương trình toàn khóa và các chuyên đề hằng năm, đặc biệt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Thứ ba, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực sự cầu thị trong tự phê bình và phê bình, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

Thứ tư, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc xây dựng nội dung, điều hành sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, phát huy dân chủ, coi tự phê bình và phê bình là nội dung quan trọng trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Người chủ trì sinh hoạt phải khéo léo gợi mở vấn đề và khuyến khích đảng viên (nhất là đảng viên trẻ) mạnh dạn thảo luận, trình bày ý kiến của bản thân, để chủ trì tổng hợp, đưa ra tập thể bàn bạc, quyết định; trong dân chủ cần phải tập trung và có kỷ luật, kỷ cương không được lợi dụng dân chủ trong sinh hoạt để nói xấu nhau.

Thứ năm, tự phê bình và phê bình được xem là liều thuốc tốt nhất để phát huy ưu điểm và sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm về đạo đức, lối sống, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; khắc phục biểu hiện “dĩ hòa vi quý” .

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ về việc chấp hành nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát cần gắn với nhiệm vụ đảng viên, việc hiện tự phê bình và phê bình với phát huy vai trò tự giác của cán bộ, đảng viên trước tổ chức Đảng và quần chúng… Qua kiểm tra, kịp thời biểu dương đảng viên đấu tranh tự phê và phê bình mang xây dựng, đồng thời xử lý những đảng viên có hành vi trả thù, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.

Thứ bảy, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, chính quyền, cần tăng cường tuyên truyền và phải gương mẫu chấp hành việc tự phê bình và phê bình trước tập thể, có sự giám sát của chi bộ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Thực hiện nghiêm túc “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào” để tự phê bình và phê bình, bảo đảm dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trung thực và có chất lượng. Các cấp ủy phải thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện tự phê bình và phê bình phù hợp. Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê bình trong Đảng với phê bình của quần chúng, nhân dân; mọi khuyết điểm, sai lầm sau khi được kiểm tra, kết luận, cần phải được xử lý nghiêm túc, trên cơ sở có lý có tình và phải được công khai hóa để mọi người dân được biết.

Tác giả: Chi bộ Ban Tổ chức huyện ủy

Nguồn tin: Bản Tin Tuyên giáo

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)