Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ thôn, khối phố trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 15:27 | 04/06 Lượt xem: 132

Thôn, khối phố (gọi chung là thôn) không phải là cấp chính quyền nhưng có hệ thống chính trị đầy đủ từ tổ chức đảng đến Mặt trận, các đoàn thể, khu dân cư, tổ đoàn kết; có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước đến với người dân. Thôn còn là nơi cố kết của cộng đồng dân cư, nơi thể hiện dân chủ trực tiếp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của cộng đồng,…

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, ngày 06-12-2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 179/QĐ-UBND, ngày 18-01-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến nay toàn Đảng bộ huyện có 85 chi bộ/85 thôn. Chi bộ thôn là hạt nhân lãnh đạo ở địa bàn dân cư, có vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ là rất quan trọng, đòi hỏi đội ngũ chi ủy, chi bộ thôn phải hoạt động một cách có hiệu quả, bởi mọi việc thành hay bại đều ở nhân dân, khi dân hiểu, dân tin, việc khó đến mấy cũng hoàn thành. Vì vậy, trước khi lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ra nhân dân, các nội dung cần phải được bàn bạc, thảo luận kỹ đi đến thống nhất ý chí và đồng thuận cao trong tập thể.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều giải pháp, nhiều cách làm hiệu quả như tổ chức Hội thảo, Tọa đàm, xây dựng Đề tài khoa học về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn trên địa bàn huyện và ban hành Đề án số 01-ĐA/HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, khối phố đến năm 2020, ban hành Thông tri chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng Bí thư chi bộ thôn, giới thiệu loại hình sinh hoạt, thực hành mô hình sinh hoạt chi bộ theo từng chuyên đề cụ thể, đây được coi là cẩm nang để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Có thể khẳng định vai trò lãnh đạo của các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nói chung, chi bộ thôn nói riêng mạnh hay yếu đều thể hiện rõ qua việc điều hành, tổ chức, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và ban hành nghị quyết chuyên đề. Trong thời gian qua, nhìn chung hầu hết các chi bộ thôn thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo trình tự, nội dung theo Chỉ thị số 10-CT/TW  của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (nay là Hướng dẫn 12-HD/BTCTW) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Thông tri số 05-TT/HU ngày 27-4-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Trước khi tổ chức sinh hoạt các chi bộ đều thảo luận, thống nhất nội dung; việc điều hành sinh hoạt đúng trình tự theo hướng dẫn; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ đảm bảo (bình quân 93%), thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo, hợp lý. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ được thể hiện rõ trong điều hành hoạt động của chi bộ; vai trò của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nhất là trong việc tham gia góp ý xây dựng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và lãnh đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, bình quân mỗi chi bộ chọn từ 1 - 2 nội dung để sinh hoạt chuyên đề, ban hành nghị quyết để lãnh đạo thực hiện. Nhiều nghị quyết chuyên đề có nội dung sát, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn khu dân cư và đạt những kết quả nhất định, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, chất lượng sinh hoạt chi bộ và lãnh, chỉ đạo phong trào như: tập trung phát triển kinh vườn, kinh tế trang trại, giải phóng mặt bằng, hiến đất, hoa màu, cây cối, mở rộng hành lang giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố đội ngũ cán bộ thôn, đẩy mạnh phòng chống các tệ nạn xã hội trong địa bàn dân cư, phát triển đảng viên mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò lãnh đạo của một số chi bộ thôn trong thời gian qua còn một số hạn chế, đó là: nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa thể hiện rõ nét các tính chất trong sinh hoạt Đảng, chưa chú trọng đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của của tập thể chi ủy, của bí thư chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, có nơi còn đơn điệu, ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy, bí thư chi bộ chưa chọn đúng nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc cần giải quyết để đưa vào nội dung sinh hoạt. Sinh hoạt chi bộ chưa thực sự trở thành nơi phát huy trí tuệ của đảng viên trong việc bàn, quyết định và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Trong phần thảo luận, một bộ phận không nhỏ đảng viên ít hoặc không tham gia phát biểu ý kiến, chưa mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình, có biểu hiện nể nang, né tránh, trong đó, khó khăn nhất là việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đi làm ăn xa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể còn chung chung; nhiều chi bộ còn sơ sài trong việc ghi biên bản sinh hoạt, không thể hiện đầy đủ ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì đối với từng nhóm vấn đề hoặc kết luận các nội dung quan trọng của buổi sinh hoạt; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, sổ sách của chi bộ có nơi chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến việc bàn giao cho chi ủy, chi bộ mới sau mỗi kỳ đại hội chi bộ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ thôn trên địa bàn huyện trong thời gian đến, cấp ủy các xã, thị trấn, các chi bộ thôn cần quan tâm, thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ thôn; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, Chi ủy, chi bộ thôn trực tiếp là bí thư chi bộ cần chuẩn bị kỹ nội dung, bàn bạc thống nhất trong cấp ủy trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Nội dung cần phải đạt được trong sinh hoạt chi bộ là tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng tới; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong nội dung sinh hoạt chi bộ, phải đánh giá rõ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập, làm theo Bác; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có), đây là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.

Ba là, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ và chi ủy trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, thiết thực, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên được đổi mới và phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng địa bàn dân cư; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân tại địa bàn dân cư.

Bốn là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên; phân công chi ủy theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho đảng viên một cách phù hợp. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cuối năm, đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công để chi bộ xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên. Chi bộ có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, đưa vào nội dung đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Nguyên tắc chung là bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Đối với đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt đảng, phải thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giáo dục các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập.

Đối với đảng viên đi làm ăn xa phải báo cáo với chi bộ và thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện nơi công tác, làm việc,... Định kỳ 06 tháng, 01 năm phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên với chi bộ để làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

Năm là, đổi mới trong việc xây dựng và ban hành nghị quyết của chi bộ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sát với tình hình thực tiễn và khả năng thực hiện được. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong từng chi bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, gần dân, sát dân để mỗi tổ chức đảng thực sự là “cầu nối” giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Tác giả: NGUYỄN KHÁNH, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Nguồn tin: Bản tin tuyên giáo

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)