Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công tác xây dựng đảng trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 9:47 | 30/01 Lượt xem: 282

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy huyện thường xuyên quan tâm thực hiện đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; tổ chức các lớp học tập nghị quyết, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời thông tin tình hình trong nước và thế giới, các chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án lớn của huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy, tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và các chương trình, kết luận của Huyện ủy về thực hiện nghị quyết của Trung ương, tỉnh trên lĩnh vực tuyên giáo. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực, trong năm tổ chức 02 cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn huyện. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kịp thời định hướng nội dung, kế hoạch mở lớp của Trung tâm bồi dưỡng chính trị, trong năm mở được 35 lớp.


Đồng chí Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 12/3/2018 về tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, từng tổ chức, cá nhân đã gắn việc đăng ký chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bám sát, đúng với từng chủ đề, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục. Các cấp ủy đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; qua đó Ban Thường vụ đã khen thưởng 19 tập thể, 09 cá nhân là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quyết định ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Những đóa hoa đời thường dâng Bác” của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đạt giải C toàn quốc trong Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và được UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong năm Huyện ủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ nhận xét, đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; đề bạt, bổ nhiệm; luân chuyển, hiệp y; bố trí, sử dụng cán bộ đúng theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 09/11/2018 về sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện, nhất là đào tạo lý luận chính trị; thực hiện tốt Kế hoạch 03-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo; tổ chức bồi dưỡng, tham quan học tập kinh nghiệm theo Đề án 03-ĐA/HU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các chức danh ở thôn từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đặc biệt quan tâm và từng bước nâng tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban và tương đương cấp huyện, xã.

 Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch ở hai cấp cơ bản đảm bảo đúng hướng dẫn, làm tiền đề quan trọng để thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đảm bảo quy định. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ trong việc nâng lương, giải quyết nghỉ hưu; tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn huyện; tham mưu, thực hiện đúng quy chế về chế độ thăm ốm, đau, tổ chức tang lễ. Triển khai, thực hiện tốt các văn chỉ đạo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể; ban hành, sửa đổi, bổ sung một số văn bản theo quy định trong công tác lãnh đạo việc xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra hồ sơ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý...

Xác định việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 10/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, bước đầu đạt được một số kết quả, như: Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phê duyệt) và từng bước triển khai thực hiện các khâu về công tác cán bộ theo đúng quy định; ban hành Đề án và ra quyết định thành lập Trung tâm văn hóa thể thao và Đài Truyền thanh- Truyền hình; tiếp tục dự thảo đề án sáp nhập hai cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; UBKT Huyện ủy với Thanh tra Nhà nước huyện; dự thảo đề án thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại; đề án sáp nhập thôn khối phố; hoàn thành việc thành lập Trung tâm văn hóa cấp xã; dự thảo Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên.

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Chương trình số 24-CTr/HU và Đề án 01-ĐA/HU của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, khối phố từ nay đến năm 2020”. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo theo các quy định của cấp trên. Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng kịp thời, đảm bảo quy trình. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, đa số các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phản ánh tương đối thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2018, toàn huyện có 09 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 41 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 01 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; có 252 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.885 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 176 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 22 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 09 tổ kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát 13 tổ chức cơ sở đảng và 13 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức cơ sở đảng và 06 đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên cách cấp; thực hiện 29 cuộc kiểm tra, giám sát chấp hành đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng và đảng viên đều có hạn chế, khuyết điểm, trong đó xử lý kỷ luật 02 đảng viên. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 06 đảng viên (khiển trách 04, cảnh cáo 02); đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 07 đảng viên (cảnh cáo 02, khiển trách 05), chi bộ dưới cơ sở xử lý kỷ luật 07 đảng viên (khiển trách). Ngoài ra, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động và tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/6/1948-16/6/2018). Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của từng ban.

Công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thường xuyên và kịp thời. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; thực hiện hiệu quả Chương trình 25-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hệ thống dân vận các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định được vị trí, vai trò của mình, nhất là có sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sát cơ sở; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống nhân dân, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo và chất lượng ngày càng nâng lên. Việc đầu tư xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, cải cách hành chính, an ninh quốc phòng bước đầu có hiệu quả. Công tác đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu với nhân dân được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm; công tác tuyên truyền ra nhân dân tại một số nơi còn hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 ở một số xã chưa chưa đạt yêu cầu và tính khả thi chưa cao. Nhiều cấp ủy đảng chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chỉ tiêu tỷ lệ còn thấp. Công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Việc phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; một số nơi chưa thực hiện tốt việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, thanh tra. Công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác phòng chống ma túy,… còn hạn chế.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm phải tạo được những bức phá mạnh, tạo chuyển biến căn bản trên các lĩnh vực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra. Trên lĩnh vực công tác xây dựng đảng, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 10/4/2018 của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 16/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt công tác cán bộ, phục vụ cho việc chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Kiện toàn, điều động, luân chuyển cán bộ huyện và cơ sở theo phân cấp quản lý. Lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm vững tình hình cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng và bảo vệ Đảng; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ. Phấn đấu kết nạp 100 đảng viên mới. Chỉ đạo UBMTTQVN huyện và cơ sở tổ chức Đại hội thành công theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Thứ ba, cấp uỷ và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu kỹ nội dung Quy định 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tăng cường, chủ động giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý đất đai, quản lý kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, công tác phòng chống ma túy,…; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung dân vận chính quyền năm 2019 với phương châm hành động mà Chính phủ đề ra là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”. Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp với dân vận của hệ thống chính quyền, lực lượng vũ trang; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tác giả: Trầm Quế Hương (Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy)

Nguồn tin: Bản tin tuyên giáo

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)