Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công tác tuyên giáo với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 14:39 | 23/07 Lượt xem: 353

Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng có vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Trải qua 88 năm từ ngày thành lập Đảng đến nay, nhiệm vụ công tác tuyên truyền luôn được các cấp ủy Đảng xem như một sức mạnh, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xác định rõ ví trí, vai trò quan trọng đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ:“Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối đổi mới của Đảng, đề cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong những năm qua công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực trong tuyên truyền các chủ trương chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước nói chung, Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới nói riêng góp phần đem lại những kết quả tích cực.

Qua hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện xuất phát điểm thấp, ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay huyện Tiên Phước đã đạt được một số kết quả khá quan trọng: thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao (thu nhập bình quân hơn 29 triệu đồng/người/năm), bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ rệt, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, đến nay đã có 3/14 xã (Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Phong) đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã Tiên Thọ, Tiên Châu, Tiên Lộc, Tiên Cẩm, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Hiệp được tỉnh đưa vào danh sách phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020; số tiêu chí toàn huyện đạt 179, bình quân 12,8 tiêu chí/xã. Điều đáng nói là nhận thức của người dân đã thay đổi đáng kể, từ chỗ tư duy trông chờ, ỷ lại, đến nay người dân trong huyện đều hiểu chính họ là chủ thể xây dựng nông thôn mới, từ đó tự nguyện góp công, góp sức, hiến đất, hiến kế, chỉnh trang nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống mới để xây dựng nông thôn mới... Đạt được kết quả này là có sự góp phần quan trọng của một quá trình phổ biến, tuyên truyền của các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị - xã hội nhằm làm cho người dân hiểu, dân tin, hưởng ứng tham gia với tinh thần tự giác, tự nguyện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của toàn ngành tuyên giáo huyện nhà.

Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thôn đã quán triệt thống nhất cao, coi mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề và ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kết luận chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở đó UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị để triển khai thực hiện với các biện pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cụ thể hàng tháng, quý, năm. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: tổ chức Hội nghị báo cáo viên phổ biến những kiến thức xây dựng nông thôn mới; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên từ huyện đến cơ sở; tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác truyên truyền miệng thông qua các hội nghị, các buổi họp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, hội diễn, cuộc thi tìm hiểu xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, cổng thông tin điện tử huyện, Bản tin Tiên Phước tập trung đăng tin, bài, phóng sự phản ánh phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, các mô hình, điển hình tiêu biểu, lựa chọn những gương điển hình để biểu dương, nhân rộng; chỉ đạo các cơ quan VHTT, TTVH huyện tổ chức tuyên truyền bằng trực quan sinh động... Trong các cuộc điều tra dư luận xã hội đều có khảo sát về nội dung xây dựng nông thôn mới để góp phần làm rõ hơn nhận thức, tư tưởng, nguyện vọng của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, điều hành có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, từ chổ hiểu “xây dựng nông thôn mới là một dự án của nhà nước” đến nhận thức “xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu”, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại. Vì vậy, trong 7 năm triển khai thực hiện, tổng nguồn lực đóng góp của nhân dân là hơn 50 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công, hàng ngàn m2 đất, nhiều cây cối, hoa màu, vật kiến trúc… góp phần quan trọng tạo tiền đề xây dựng thành công nông thôn mới.

Tuy nhiên, ngành Tuyên giáo toàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Phương châm xây dựng nông thôn mới “dựa vào nội lực là chính” chưa được quán triệt sâu rộng, vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, chưa xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người dân. Việc tổ chức triển khai tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới còn bị động, chưa đồng bộ, lơi lỏng ở cơ sở, do đó chưa khai thác, phát huy hết sức mạnh và sự vào cuộc đầy đủ của các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân. Nội dung và hình thức tuyên truyền ít sáng tạo, thiếu tính hấp dẫn; chất lượng tuyên truyền chưa cao; mới chỉ tập trung ở việc phản ánh tích cực, ít nêu những mặt tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể đôi lúc chưa cụ thể, hiệu quả không cao.

Từ thực tiễn nêu trên, để góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2022 và đạt huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 – 2025; phát huy truyền thống, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy định hướng nội dung, phương thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 09 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ- TTg ngày 05-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 548; Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chương trình, đề án, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trên các lĩnh vực tạo sức lan tỏa và đi vào cuộc sống.  

2. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền miệng và vai trò của những người có uy tín để “đả thông tư tưởng” cho người dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những thắc mắc để từ đó họ tự nguyện tham gia thực hiện các tiêu chí trên địa bàn mình.

3. Chỉ đạo, phối hợp cụ thể với Phòng VH-TT, TTVH, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Bản tin Tiên Phước, Cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin bài, panô, áp phích nhằm phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới mọi tầng lớp nhân dân.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 và Đề án 03 của Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường trao đổi, tọa đàm, mạn đàm, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở.

5. Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận nhân dân về xây dựng nông thôn mới nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền điều chỉnh các biện pháp, bước đi, lộ trình cho phù hợp với thực tiễn và tiềm lực đóng góp của người dân. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cần gắn nội dung tuyên truyền tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguồn tin: Bản tin Tuyên giáo

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)