Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công tác phối hợp và hiệu quả trong giáo dục toàn diện học sinh

Ngày đăng: 16:08 | 29/11 Lượt xem: 489

Mục tiêu tổng quát của giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” nêu rõ: Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng xã hội, cần phải coi trọng cả giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội. Nếu chỉ riêng nhà trường hay ngành giáo dục thì sẽ không đạt hiệu quả mục tiêu của giáo dục toàn diện.

Xác định được tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiên Phước luôn tập trung lãnh chỉ đạo trên lĩnh vực GD&ĐT và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện nên đã đạt được những kết quả tích cực. Các cuộc vận động và phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ với sự huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội, trở thành công việc thường xuyên của các nhà trường. Công tác đổi mới quản lý giáo dục được đẩy mạnh theo yêu cầu tăng cường công khai, dân chủ, phân công, phân cấp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đã đảm bảo cơ cấu, số lượng và có chuyển biến tích cực cả về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị. Việc giảng dạy và học tập thực chất đã ngày càng đi vào nền nếp, công tác giáo dục toàn diện càng được quan tâm, chất lượng các mặt giáo dục ngày càng tăng và được củng cố vững chắc. Quy mô trường lớp tiếp tục được hoàn thiện và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia được tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đến nay, toàn huyện đã có 28/48 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Sự tập trung chỉ đạo và phối hợp của các cấp, các ngành trong huy động các nguồn lực đầu tư cho việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động của xã hội, của các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác giáo dục toàn diện. Đó là, một số cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chưa đúng mức đến công tác GDĐT nên chất lượng giáo dục chưa đồng đều ở các trường học, cấp học và ở các địa phương; trình độ chính trị, năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm của một bộ phận CBQL, giáo viên còn hạn chế; việc tập trung nhiều cho công tác giáo dục kiến thức mà ít quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh vẫn còn diễn ra; một bộ phận phụ huynh ít quan tâm theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của con em mình mà còn phó mặc cho nhà trường trong quản lý và giáo dục; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh ở một số nơi vẫn chưa chặt chẽ và thiếu hiệu quả. Việc huy động nguồn lực xã hội đóng góp vào xây dựng trường học còn hạn chế, công tác xã hội hóa giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng với yêu cầu hiện nay đòi hỏi các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và có sự phối hợp đồng bộ giữa giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong việc quan tâm chăm lo cho sự nghiệp GDĐT; thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh.

Thứ hai, mỗi môi trường giáo dục phải luôn ý thức sẵn sàng, chủ động phối hợp, không trông chờ hay ỷ lại vào môi trường giáo dục khác. Xác định giáo dục cho học sinh là nhiệm vụ chính của nhà trường, nhưng gia đình phải có trách nhiệm phối hợp trong việc giáo dục cho con em mình, tránh tư tưởng ỷ lại hay khoán trắng cho nhà trường.

Thứ ba, cần phải xác định nội dung và cơ chế phối hợp thật sự cụ thể và rõ ràng đối với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, trường học để tránh tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy công việc trong quá trình thực hiện. Cần đặc biệt quan tâm trong công tác phối hợp để đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường, đánh giá công tác quản lý, dạy và học của cán bộ, giáo viên.

Thứ tư, tập trung huy động mọi nguồn lực và lực lượng xã hội đầu tư cho giáo dục, ngoài xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cần làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, đối với các đơn vị trường học cần huy động nhiều nguồn lực để tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những giáo viên và học sinh có thành tích cao trong dạy và học.

Với truyền thống cần cù, hiếu học của người dân Tiên Phước, nền tảng vững chắc về chất lượng giáo dục trong thời gian qua và sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ thầy cô giáo, đồng thời được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, Mặt trận và các Hội đoàn thể, tin tưởng rằng ngành GDĐT Tiên Phước sẽ ngày càng phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay./.

Tác giả: TRẦN THANH HẢI (HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện)

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)